کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو  فیدهای XML

  • ۳٫ دامن پاک جامی، پیشین، ص ۲۲۵-۲۲۴ ↑

 

 • . سنایی، پیشین، ص ۱۲۷-۱۲۵ ↑

 

 • . Artemulunyan ↑

 

 • . شیرین هانتر(۱۳۹۲)، سیاست خارجی ایران در دوران بعد از فروپاشی، مترجم: مهدی ذوالفقاری، تهران: نشر المیزان، ص ۳۲۲ ↑

 

 • . حبیب اله ابوالحسن شیرازی (۱۳۸۴). توسعه مناسبات ایران و آسیای میانه، ارائه راهبردها، مجله جغرافیا و توسعه، ص ۱۲۴ ↑

 

 • . هانتر، پیشین، ص ۳۱۱ ↑

 

 • . ابراهیم متقی، مریم همت‌خواه (۱۳۸۶). جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی، دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره ۱، ص ۱۳۳ ↑

 

 • . سنایی، پیشین، ص ۲۰۲ ↑

 

 • . کتاب سبز ترکمنستان، پیشین، ص ۱۲۶- ۱۲۵ ↑

 

 

 • . محمد رضا علیپورناندل (۱۳۸۸). افق های روشن توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و ترکمنستان، ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها، ص ۹۶ ↑

 

 • . بوالوردی، ص ۹۸ ↑

 

 • . علیپورناندل، پیشین ↑

 

 • . سنایی، پیشین، ص ۲۰۰ ↑

 

 

 

 

 • . دامن پاک جامی، پیشین، ص ۳۲۷ ↑

 

 • . ایزدی، پیشین، ص ۱۰۰ ↑

 

 • . EIA, Country Analysis Brief:Iran, op.cit ↑

 

 

 • . Ibid ↑

 

 • . جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی(۱۳۹۲). ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران، تهران: انتشارات علم، ص ۹۷ ↑

 

 • . الهه کولایی (۱۳۸۹). سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران: سمت، ص ۱۹۲ ↑

 

 • . عطایی و عزیزی، نقش عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان، پیشین، ص ۸۵ ↑

 

 • . همان، ص ۸۶ ↑

 

 • . Garashyzlyk ↑

 

 • .Chelke ↑

 

 • .Kumdag ↑

 

 • .Koturdepe ↑

 

 • . Dragon oil ↑

 

 • . Henni Abdelghani, op.cit. ↑

 

 • . عزیزی، ترکمنستان و روسیه در بازی بزرگ انرژی آسیای مرکزی، پیشین، ص ۸۴-۸۳ ↑

 

 • . Kyapaz-serdar ↑

 

 • . Ibid ↑

 

 • . جعفری ولدانی، پیشین، ص ۷۱ ↑

 

 • . دامن پاک جامی، پیشین، ص ۳۲۱ ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-09-21] [ 02:42:00 ق.ظ ]
۱-۷- تعریف عملیاتی واژگان
تمایل به مشارکت:
در فرهنگ لغت معین تمایل به معنی اظهار میل و رغبت کردن، به سوی چیزی کج شدن، گرایش، میل، عاطفه و احساس آمده است.برای سنجش تمایل افراد مقیاسهای گوناگونی همچون طیف‌های بوگاردوس، لیکرت، گاتمن و ترستون صورت می‌گیردکه در هرکدام از این طیف‌ها گویه‌های مختلف باتوجه به درجه شدت و ضعف سنجش گویه‌ها به ترتیب قرار داده می‌شوند. طیف یا مقیاس سنجش فاصله‌ای یکی از قدیمی‌ترین مقیاس‌های سنجش است و با ابداع آن عملا فصل جدیدی در روش‌های علوم اجتماعی یعنی سنجش کیفیت ها آغاز گردید و بوسیله آن مسیر روش شناسی در علوم اجتماعی تا حدود زیادی تعیین گشت و اغلب فعالیتهایی که در زمینه سنجش کیفی پدیده‌های اجتماعی تا کنون انجام گرفته، در واقع در جهت کامل کردن و دقیق‌تر کردن طیف بوگاردوس است(رفیع پور ۱۳۸۲). این طیف‌ها تمایل افراد را در مورد موضوعات مختلف به صورت تمایل زیاد یا تمایل کامل، تمایل متوسط و عدم تمایل بیان می‌کنند. ما در این تحقیق تمایل افراد را در قالب طیف‌های یاد شده مورد سنجش قرار ندادیم چون در این پژوهش افراد یا در مدیریت آبیاری مشارکت می‌کنند یا مشارکت نمی کنند. در این مورد برای سنجش تمایل بهره‌برداران اراضی پایاب سد ستارخان اهر پنج گویه را در اختیار بهره‌برداران قرار دادیم که نظر خود را در قالب موافق و مخالف بیان کردند این گویه‌ها شامل نگهداری و حفاظت از ایستگاههای پمپاژ، تعمیر آنها، توزیع آب، حل و فصل اختلافات در مورد آب و تامین هزینه‌های نگهداری ایستگاهها می‌شدکه هر یک ازگویه‌ها دارای وزن مساوی بودند وهریک از بهره‌برداران که به سه گویه و بیشتر جواب مثبت داده بود به معنی بهره‌بردار دارای تمایل بوده ودو گویه وکمتر ازآن به منزله عدم تمایل قلمداد شد. با توجه به مطالب فوق تعریف عملیاتی تمایل به مشارکت در این پژوهش عبارت است از نظر مساعد یا مخالفت بهره‌برداران نسبت به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری.
زمینه مشارکت:
اصطلاح مشارکت را آلن بیرو به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا درگروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن تعریف کرده است.
– مشارکت در مفهوم گسترده‌اش به معنی برانگیختن حساسیت ودرنتیجه به معنی افزایش درک وتوان روستاییان جهت پاسخگویی به طرحهای توسعه ونیز تشویق به ابتکارات محلی است(اوکلی ومارسدن[۱]۱، ۱۳۷۰).
مشارکت فرایندی سیستمیک وسمپاتیک است که در آن کارکرد اجزا و عناصر متشکله و سیستم به بقا، دوام و تعادل کل سیستم منجر می شود(توسلی،۱۳۸۷).
با توجه به تعاریف متعددی که از مشارکت شده است تعریف عملیاتی وجود زمینه مشارکت در این پژوهش عبارت است از اعتقاد بهره‌برداران به همکاری و سهیم شدن بهره‌برداران در تامین منابع مالی و پرداخت حقابه، اعتقاد به هدر ندادن آب، شرکت در کلاسهای آموزشی واعتقاد به اینکه این کلاسها موجب افزایش مهارت بهره‌برداران در زمینه آبیاری می‌شود.
شبکه آبیاری :
به مجموعه تأسیساتی که نقش انتقال و توزیع آب را تا قطعه زراعی به عهده دارند شبکه آبیاری و زهکشی اطلاق میگردد. در این تحقیق منظور تمامی کانال‌ها اعم از اصلی و درجه ۱ و ۲ و ۳ می‌باشد.
مدیریت بهره‌برداری شبکه :
خدمات مستمری که به منظور استفاده بهینه از سیستم‌های آبگیری، انتقال و توزیع آب برای دستیابی به برنامه توزیع سالیانه آب در اراضی زیر پوشش شبکه و همچنین جمع‌آوری و تخلیه روان آبها و زه‌آبها در طول عمر مفید پیش بینی شده شبکه و در مقابل دریافت آب‌بها صورت می گیرد، خدمات بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی نامیده می‌شود.
نگهداری شبکه :
خدمات نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی عبارت است از انجام عملیات مستمری از قبیل بازرسی، تعمیرات، لایروبی، تدارک مصالح و ماشین آلات و تجهیزات ایمنی و حفاظتی که امکان بهره‌برداری مناسب از تأسیسات شبکه را در طول عمر مفید آن فراهم می‌آورد.
 
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این فصل جهت دستیابی به یک چارچوب نظری دو بخش عمده شامل مبانی نظری ومرور پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار خواهدگرفت.اجزای این فصل به شرح زیر می باشند.
۲-۲-مبانی نظری
۲-۲-۱-مفهوم تمایل
در فرهنگ لغت معین تمایل به معنی اظهار میل و رغبت کردن، به سوی چیزی کج شدن، گرایش، میل، عاطفه و احساس آمده است. بر اساس منابع روانشناختی و طبق نظر محققانی از جمله کیم و هانتر[۲]، بررسی تمایل به انجام رفتار، بهترین پیش بینی کننده انجام رفتار محسوب می‌شود (کراژر[۳] و همکاران،۲۰۰۰). مشهورترین و مهمترین نظریه ای که در این زمینه مطرح شده است، متعلق به آژن و فیش باین[۴] می‌باشد. به نظر آنها رفتار در حالتی قابل پیش بینی، درک و توضیح است که ما به قصد شخص در رفتار توجه نماییم. به عبارتی رفتار در پی زنجیره ای از عوامل بوجود می‌آید و حلقه ماقبل بروز رفتار، قصد و نیت رفتاری است.
۲-۳- مفاهیم و تعاریف مشارکت
مشارکت از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای مشارکت دوجانبه و متقابل افراد برای انجام امری می‌باشد. مشارکت معادل(participation) انگلیسی است این کلمه از ریشه part به معنی قسمت، جزئی از بخش، گرفته شده است و به معنای سهیم شدن در چیزی و یا گرفتن قسمتی از آن است. اصطلاح مشارکت را آلن بیرو به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن تعریف کرده است.
امروزه واژه مشارکت کاربرد زیادی یافته و در زمینه‌های مختلف بکار گرفته می‌شود. بسیاری از برنامه‌ها هدف خود را جلب مشارکت سطح یا سطوحی از جامعه در اجرای طرحهای توسعه قرارداده است و بسیاری از برنامه‌ها بر مبنای مشارکت جامعه در اجرای تمام یا بخشی از آن طرح‌ریزی می‌شوند. کمتر کسی با این نکته مخالف است که مشارکت مردم اساس موفقیت هر طرح توسعه روستایی است. مساله تاکید بر اهمیت مشارکت نیست، بلکه در زمینه توسعه روستایی پایدار، دستیابی به یک توافق درباره مفهوم این واژه است. به شرطی که چنین عملی هم معتبر و هم امکان پذیر باشد. با وجود قدمت مشارکت در میان جوامع انسانی و عمل به آن، واژه مشارکت و مشارکتی برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۵۰ وارد فرهنگ توسعه گردید. و مدتها نیز طول کشید تا وارد عرصه روستایی شد. مساله مشارکت روستاییان در برنامه‌های توسعه روستایی موضوعی است که نقطه آغاز به دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بر می‌گردد(باقری، ۱۳۸۹).
بنیادی‌ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن‌، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی است. مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست می‌یابند و دگرگونی را در خود پدید می‌آورند. کرفت و بیراسفورد[۵]۱ تحولاتی چون ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید، تأمل و بازنگری در مورد نیاز انسان، ظهور مجدد ایده شهروندی و پست ‌مدرن را موجب توجه به ایده مشارکت دانسته‌اند(نیازی، ۱۳۸۳).
مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه افراد حق دارند در مورد اموری که مربوط به خودشان است احساس مسئولیت نمایند، درباره آن فکر کنند، اندیشه خود را بدون ترس بیان کنند و بر تصمیم‌هایی که بر زندگی آنها اثر می‌گذارد دخالت داشته باشند.
تعاریف متعددی از مشارکت از سوی صاحبنظران ارائه شده که به برخی از آنها می‌پردازیم.
– در حقیقت مشارکت در نزد صاحبنظران از چنان اعتباری برخوردار است که بعضا توسعه را معادل مشارکت می‌دانند. لذا توسعه پایدار روستایی بدون اتخاذ روشهای که در آن به مشارکت مردمی به عنوان زیربنا نگریسته شود، میسر نمی‌باشد. مشارکت در حقیقت اهرمی است که انسانهای ناتوان را بسوی توانمندیها سوق داده و تواناییها بالقوه آنان را به بالفعل تبدیل می‌کند و بر قدرتشان برای بهره‌گیری از زندگی می افزاید.
– مشارکت را می‌توان فرایند توانمندسازی محرومان و طرد شدگان تلقی کرد. این نظر مبتنی بر شناسایی تفاوتهای طبقات اجتماعی گوناگون به لحاظ قدرت سیاسی واقتصادی است. مشارکت به این مفهوم مستلزم ایجاد سازمانهایی برای فقراست که دمکراتیک، مستقل وخود‌اتکا باشند(باقری ،۱۳۸۹).
– مشارکت در مفهوم گسترده‌اش به معنی برانگیختن حساسیت ودرنتیجه به معنی افزایش درک وتوان روستاییان جهت پاسخگویی به طرحهای توسعه ونیز تشویق به ابتکارات محلی است(اوکلی ومارسدن[۶]۱، ۱۳۷۰).
– از دیدگاه جغرافیدانان مشارکت به مفهوم ساماندهی رابطه متقابل انسان روستایی با محیط جغرافیایی یا بهره‌وری بهینه در سطوح مختلف تولیدات کشاورزی می‌باشداین درگذشته از طریق نظامهای همکار گروهی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی وتولید کشاورزی بوده است امروزه نیز برای دستیابی به یک توسعه درونزا ومتکی به خود پایدار روستایی، بازنگری در مورد سازمانهای همکاری گروهی وتولید گروهی سنتی که ریشه در فرهنگ جغرافیایی این سرزمین دارند اجتناب ناپذیر است.
– مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های گروهی است که آنان را بر می‌انگیزد تا برای دستیابی به هدف‌های گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند.
– مشارکت کنشی اجتماعی، آموختنی و ناشی از یادگیری و تربیت است.

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:42:00 ق.ظ ]
 

 

۳۲

 

 

 

۱۶۲۴

 

۲۶۰

 

۳-۵- ابزار و تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات
به منظور جمع‌آوری داده‌های این تحقیق از ابزارهای گوناگون استفاده شده است. نوع ابزارها با توجه به عوامل مختلف ازجمله ماهیت و روش تحقیق انتخاب شد. به همین منظور در بخش اسنادی از مقالات، مجله‌ها، فصل نامه‌ها، ماهنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها وکتابها استفاده گردید ودر بخش میدانی از ابزار پرسشنامه و مصاحبه که با مراجعه به نمونه‌های انتخاب شده در روستاهای مورد نظر تکمیل گردید.
۳-۶- ابزار پژوهش
ابزار اصلی یعنی پرسشنامه شامل شش بخش به شرح زیر می‌باشد:
بخش اول –سوالات عمومی که شامل مشخصات عمومی و فردی، سابقه کار، میزان تحصیلات، مالکیت اراضی، شغل اصلی و میزان درآمد می‌باشد که با ده گویه سنجیده می‌شود.
بخش دوم -سوالات مربوط به میزان رضایت افراد از وضعیت فعلی مدیریت آبیاری می‌باشد که شامل توزیع عادلانه آب، میزان حقابه، وضعیت تاسیسات آبیاری و مسائل مدیریتی بوده و توسط پنج گویه سنجیده می‌شود.
بخش سوم– سوالات مربوط به نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری می‌باشد که شامل منبع تامین هزینه تاسیسات آبیاری، توانایی بهره‌برداران در اداره امور آبیاری، لزوم مشارکت بهره‌برداران در اداره امور آبیاری، میزان حقابه و تاثیر مشارکت در بهبود زندگی بهره‌برداران بوده که توسط ۱۵ گویه مورد سنجش قرار می‌گیرد.
بخش چهارم– سوالات مربوط به ویژگی‌های شخصیتی افراد که شامل اعتماد به نفس، فردگرایی، تقدیرگرایی و مسئولیت‌پذیری بوده و با ۲۰ گویه سنجیده شده است.
بخش پنجم– سوالات مربوط به وجود امکان و بستر مشارکت که شامل پرداخت حقابه، شرکت در جلسات و کلاسهای آموزشی و نوع استفاده از آب می‌باشد که با هفت گویه سنجیده می‌شود.
بخش ششم– سوالات مربوط به تمایل افراد به مشارکت که شامل تمایل به نگهداری از تاسیسات، تعمیر تاسیسات، تشکیل تعاونی برای توزیع آب و تامین هزینه‌های آبیاری توسط بهره‌برداران بوده و توسط پنج گویه در قالب بلی و خیر سنجیده می‌شود.
۳-۷- متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق شامل دو گروه به شرح زیر می‌باشد:
۳-۷-۱- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیر وابسته عبارت است از تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری در اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر
۳-۷-۲-متغیرهای مستقل
در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارتند از:

 

  • ویژگیهای فردی بهره‌برداران شامل‌: سن، تحصیلات، شغل اصلی، سابقه کار و تعداد افراد تحت تکفل می‌باشد.

 

  • ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران شامل‌: اعتماد به نفس ، فردگرایی، تقدیرگرایی می‌باشد.

 

  • عوامل اقتصادی بهره‌برداران شامل‌: میزان در آمد و میزان مالکیت اراضی می‌باشد.

 

  • رضایت بهره‌برداران از مدیریت آبیاری و وضعیت شبکه(رضایت از توزیع آب، میزان حقابه، وضعیت تاسیسات و نحوه مدیریت)می‌باشد.

 

  • نگرش بهره‌برداران نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری( نگرش نسبت به هزینه‌ها، توانایی مدیریت شبکه، پرداخت حقابه)می‌باشد.

 

 • وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری شامل(پرداخت حقابه، استفاده صحیح از آب، شرکت در کلاسهای آموزشی و آشنایی با مهارتهای آبیاری ) می باشد.

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ق.ظ ]
اسمی

 

کی‌دو

 

 

جنسیت

 

اسمی

 

فیشر دقیق

 

 

تحصیلات

 

اسمی

 

کی‌دو

 

۳-۸-فرضیات تحقیق
۱-بین ویژگیهای فردی بهره‌برداران و تمایل آنها به مشارکت در مدیریت آبیاری رابطه وجود دارد.
۲-بین ویژگیهای اقتصادی بهره‌برداران و تمایل آنها به مشارکت در مدیریت آبیاری رابطه وجود دارد.
۳-ویژگیهای شخصیتی بهره‌برداران در تمایل آنها به مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری موثر است.
۴- وجود زمینه مشارکت در مدیریت آبیاری بهره‌برداران در تمایل آنها به مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری موثر است.
۵- رضایت از وضع موجود مدیریت شبکه آبیاری در تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری موثراست.
۶- نگرش بهره‌برداران در مورد مدیریت آبیاری در تمایل بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت آبیاری موثر است.
۳-۹- قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه‌گیری (پایایی و روایی)
قابلیت اعتماد(پایایی ) و همچنین اعتبار(روایی) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه‌گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد( سرمد و همکاران ۱۳۸۸) .
۳-۹-۱-قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری
قابلیت اعتماد که واژه‌هایی مانند پایایی و ثبات نیز  برای آن به کار برده می‌شود، یکی از ویژگی‌های ابزار اندازه گیری(پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون‌های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد.لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.
یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمونهایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند بکار می‌رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه(یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و ۱+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است.مقدار این آماره در سطح ۹/۰ عالی ، بین ۷/۰ تا ۹/۰ مطلوب ، ۵/۰ تا ۷/۰ متوسط و پایین تر از ۵/۰ ضعیف است. در این تحقیق نیز جهت سنجش قابلیت اعتماد گویه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است.مقدارآلفای کرونباخ بدست آمده در تحقیق حاضر برابر با۷۸/۰ است که در حد مطلوب قابل اعتماد می‌باشد.
۳-۹-۲-اعتبار اندازه‌گیری (روایی) ابزار اندازه‌گیری
مفهوم اعتبار روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر رامی‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.
۳-۹-۳– اعبتار محتوا
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال‌های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‌های ابزار معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال‌های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. در این تحقیق نیز اعتبار سوالات پرسشنامه ابتدا از طریق روش اعتبار محتوایی برآورد شده به طوری که پرسشنامه بعد از طراحی در اختیار ۱۷ نفر از کارشناسان خبره سازمان آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌شرقی و اساتید دانشگاه تبریز قرار گرفته و بعد از گردآوری نظرات آنها بصورت پرسشنامه نهایی درآمده است.
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ق.ظ ]
۵/۲۴

 

۲/۱۵

 

 

گروه عدم مشارکت

 

فراوانی

 

۳۶

 

۱۳

 

۰

 

۴

 

۶

 

 

درصد

 

۶۱

 

۲۲

 

۰

 

۸/۶

 

۲/۱۰

 

۴-۲-۱۰- نگرش افراد در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری
با توجه به جدول(۴-۱۰) می‌توان نتیجه گرفت که گروه دارای تمایل به مشارکت با گروه فاقد تمایل به مشارکت در مورد گویه‌هایی که به سنجش نگرش بهره‌برداران در مورد مشارکت در مدیریت آبیاری می‌پردازد نظرات موافق و مخالف را بیان نموده‌اند .
نظر گروه دارای تمایل به مشارکت:
گروه دارای تمایل به مشارکت درموردگویه‌های”محول شدن مدیریت از طرف دولت به مردم کارایی خواهد داشت” به میزان ۹/۸۲ درصد ، “اداره امور آبیاری حق بهره‌برداران است” به میزان ۳/۸۳ درصد ، “حقابه باید پرداخت شود” ۶/۹۴ درصد ، “زیاد بودن هزینه‌های لازم برای مدیریت “۸/۵۶ درصد ، “توانایی بهره‌برداران در تامین هزینه‌های آبیاری” ۷/۶۴ درصد ، “مشارکت موجب استفاده بهتر از آب می‌شود” ۷/۸۸ درصد ، “افزایش مشارکت موجب بهبود آبیاری می‌شود” ۸/۸۸ درصد ،” لزوم مشارکت بهره‌برداران در اداره امور آبیاری” ۶/۹۵ درصد ،” مدیریت آبیاری توسط بهره‌برداران موجب افزایش قدرت و مالکیت آنها می‌شود” ۸/۸۶ درصد و” به عهده گرفتن مدیریت آبیاری توسط بهره‌برداران موجب بهبود وضعیت زندگی آنها می‌شود” به میزان ۷/۸۷ درصد نظر موافق و کاملا موافق داشته‌اند.همچنین در مورد گویه‌های “مدیریت آبیاری وظیفه دولت است” به میزان ۵۲ درصد ، “تاسیسات آبیاری متعلق به دولت است “۵۲ درصد و “عدم توانایی لازم بهره‌برداران در اداره امور آبیاری” به میزان ۷/۶۲ درصد نظر مخالف و کاملا مخالف داشته‌اند.
نظر گروه فاقد تمایل به مشارکت:
گروه عدم تمایل به مشارکت درباره گویه‌های” مدیریت آبیاری وظیفه دولت است” به میزان ۵/۶۹ درصد ،” تاسیسات آبیاری متعلق به دولت است” ۷/۸۴ درصد ،”عدم توانایی لازم بهره‌برداران در اداره امور آبیاری “۴/۶۴ درصد ، “حقابه باید پرداخت شود” ۹/۹۴ درصد ،”زیاد بودن هزینه‌های لازم برای مدیریت” ۲/۷۱ درصد،”لزوم مشارکت بهره‌برداران در اداره امور آبیاری” ۷/۸۴ درصد و”مدیریت آبیاری توسط بهره‌برداران موجب افزایش قدرت و مالکیت آنها می‌شود” به میزان ۶/۷۹ درصد نظر موافق و کاملا موافق داشته و در مورد گویه‌های “توانایی بهره‌برداران در تامین هزینه‌های آبیاری” ۵/۵۲ درصد ، “مشارکت موجب استفاده بهتر از آب می‌شود” ۹/۵۵ درصد ،”افزایش مشارکت موجب بهبود آبیاری می‌شود” ۲/۴۹ درصد،”حقابه پرداختی برای تامین هزینه‌های آبیاری کافی است” ۳/۵۹ درصد و” به عهده گرفتن مدیریت آبیاری توسط بهره‌برداران موجب بهبود وضعیت زندگی آنها می‌شود” به میزان ۸/۴۵ درصد نظر مخالف و کاملا مخالف دارند.
با توجه به نتایج جدول(۴-۱۰) ملاحظه می‌شود که به غیر از چهار مورد “حقابه باید پرداخت شود” ، “زیاد بودن هزینه‌های لازم برای مدیریت” ، “لزوم مشارکت بهره‌برداران در اداره امور آبیاری” و “مدیریت آبیاری توسط بهره‌برداران موجب افزایش قدرت و مالکیت آنها می‌شود” در سایر موارد نظرات گروه دارای تمایل به مشارکت و گروه عدم تمایل به مشارکت مخالف ودر جهت عکس همدیگر می‌باشد.
جدول ۴-۱۰- نگرش بهره‌برداران در خصوص مشارکت در مدیریت آبیاری

 

 

متغیر
 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ق.ظ ]