کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو  فیدهای XML

 استفاده از این سیستم در شغل من مرا قادر خواهد ساخت تا وظایف را سریعتر انجام دهم.
استفاده از این سیستم عملکرد شغلی مرا بهبود خواهد داد.
استفاده از این سیستم در شغل من بهره وری مرا افزایش خواهد داد.
استفاده از این سیستم اثربخشی مرا در شغلم را افزایش خواهد داد.
استفاده از این سیستم انجام شغل مرا آسانتر خواهد کرد.
من این سیستم را در شغلم مفید خواهد یافت.

 

 

انگیزش خارجی (دیویس و همکاران، ۱۹۹۲)

 

ادراکی که کاربران خواهند خواست تا فعالیتی را انجام دهند زیرا آن به نظر، برای دستبابی به خروجی های ارزشمند کاربردی می باشد که از خود فعالیت مجزا می باشند، همچون عملکرد شغلی بهبود یافته، پرداخت، یا ترفیع ها.

 

انگیزش خارجی با استفاده از این آیتم ها و بخش های مشابه که از TAM سودمندتر به نظر آمده است، عملی می شود (بخش های ۱ از ۶ تای بالا)

 

 

تناسب شغلی (تامپسون و همکاران، ۱۹۹۱)

 

چگونه قابلیت های یک سیستم عملکرد شغلی یک نفر را ارتقاء می دهد.

 

استفاده از این سیستم هیچ تاثیری بر عملکرد شغل من ندارد (امتیاز دهی معکوس)
استفاده از این سیستم می تواند زمان مورد نیاز برای مسئولیت های شغلی مهم مرا کاهش دهد.
استفاده از این سیستم بطور قابل ملاحظه ای می تواند کیفیت خروجی شغل مرا افزایش دهد.
استفاده از این سیستم می تواند اثربخشی اجرای وظایف شغلی را افزایش دهد.
بکارگیری می تواند کمیت خروجی برای مقدار مشابهی از تلاش را افزایش دهد.
با در نظر گرفتن تمام وظایف، این حوزه کلی، چه استفاده ای از این سیستم می تواند به شغل من کمک کند (مقیاس متفاوت استفاده شده برای این آیتم).

 

 

مزیت نسبی (مور و بنباسات، ۱۹۹۱)

 

میزانی که چه استفاده از یک نوآوری به نظر بهتر از بکارگیری از نوع قبلیش می رسد.

 

استفاده از این سیستم مرا قادر می سازد تا وظایف را به سرعت انجام دهیم.
استفاده از این سیستم کیفیت شغلی که من انجام می دهد را افزایش می دهد.
استفاده از این سیستم انجام شغل مرا آسانتر می کند.
استفاده از این سیستم اثر بخشی مرا در شغلم افزایش می دهد.
استفاده از این سیستم بهره وری مرا افزایش می دهد.

 

 

انتظارات خروجی (کامپیو و هاگینز، ۱۹۹۵ب؛ کامپیو و همکاران، ۱۹۹۹)

 

انتظارات خروجی به نتایج برآمده از رفتار، مرتبط است. بر اساس شواهد تجربی، آنها به انتظارات عملکرد (مرتبط با شغل) و انتظارات شخصی (اهداف فردی) تقسیم بندی شده اند. به دلایل عملی، چهار تا از آیتم ها با بالاترین بار حاصل از انتظارات عملکرد و سه تا از بالاترین آیتم ها با بالاترین بار حاصل از انتظارات شخصی از کامپیو و هاگینز (۱۹۹۵ب) و کامپیو و همکاران (۱۹۹۹) برای نتیجه گیری در تحقیق حاضر انتخاب شدند. با اینجال، تحلیل عاملی ما، دو بعد برای بارگذاری بر روی یک عامل منحصر را نشان داد.

 

اگر من از این سیستم استفاده می کنم…
من اثربخشی خودم در شغل را افزایش خواهم داد.
من زمان کمتری را برای وظایف شغل روتین صرف خواهم کرد.
من کیفیت خروجی شغلم را افزایش خواهم داد.
من کمیت خروجی را برای مقدار مشابه تلاش افزایش خواهم داد.
همکاران من مرا بعنوان رقیب در نظر خواهند داشت.

 

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-09-21] [ 02:53:00 ق.ظ ]
۳-۴-۲- تاثیر اجتماعی

 

تاثیر اجتماعی بصورت میزانی که یک فرد مهم درمی یابد که دیگران باور دارند که او باید از این سیستم جدید استفاده نماید تعریف می شود. تاثیر اجتماعی بعنوان یک تعیینکننده مستقیم برای تمایل رفتاری بصورت هنجار ذهنی در TRA، TAM2، TPB/DTPB و C-TAM-TPB، فاکتورهای اجتماعی در MPCU، و تصویر در IDT نشان داده می شود. تامپسون و همکاران (۱۹۹۱) از عبارت هنجارهای اجتماعی در تعریف ساخت خودشان استفاده کردند و مشابهت آن را با هنجار ذهنی در TRA تائید نمودند. تا آنجا که آنها دارای برچسب های متفاوتی هستند، هر کدام از این ساخت ها شامل فرضیه ای صریح و ضمنی می باشند که رفتار افراد با باوری متاثر می شود که آنها گمان می کنند که دیگران آنها را بعنوان نتیجه تکنولوژی استفاده شده می بینند. پیوست ۱و ۲ و۳ سه ساخت مرتبط با تاثیر اجتماعی را نشان می دهد: هنجار ذهنی (TRA، TAM2، TPB/DTPB و C-TAM-TPB)، فاکتورهای (عامل های) اجتماعی (MPCU) و تصویر (IDT).
مقایسه مدل حاضر پیوست ۱ و ۲ و۳ نشان داد که ساخت های تاثیر اجتماعی که در بالا فهرست شد، بطور مشابهی عمل میکنند. هیچکدام از ساخت های تاثیر اجتماعی در زمینه های اختیاری معنادار نیست؛ هرچند، هر کدام زمانیکه بکارگیری اختیاری می باشد، معنادار می شود. ونکاتش و دیویس (۲۰۰۰) پیشنهاد کردند که چنین اثراتی می تواند به پذیرش در زمینه های اجباری نسبت داده شود که منجر به تاثیرات اجتماعی برای دارا بودن اثری مستقیم بر تمایل می شود؛ در عوض، تاثیر اجتماعی در حوزه های اختیاری با اثرگذاری بر ادراکات در مورد تکنولوژی عمل می کند مکانیزم های دخیل در اینجا درونی سازی و هویت بخشی می باشند. در وضعیت اجباری، تاثیر اجتماعی به نظر تنها در مراحل اولیه تجربه فردی با تکنولوژی دارای اهمیت است و با نقش سایشی آن در طول زمان و درنهایت بی معنا شدن با بکارگیری تحمیلی کم اهمیت می شود(ونکاتش و دیویس ۲۰۰۰).
نقش تاثیر اجتماعی در تصمیمات پذیرش تکنولوژی پیچیده است و در معرض دامنه ای وسیع از تاثیرات تصادفی قرار دارد. تاثیر اجتماعی دارای اثری بر رفتار فردی از طریق سه مکانیزم است: پذیرش، درونی سازی و هویت بخشی. در حالیکه دو مکانیزم دوم با تغییر ساخت باور یک فرد مرتبط هستند و یا منجر می شوند که فردی به منافع حالات اجتماعی بالقوه پاسخ دهد، مکانیزم پذیرش سبب می شود که یک فرد بطور ساده ای تمایل خود در پاسخ به فشار اجتماعی را تغییر دهد- بعبارت دیگر، گرایش های فردی برای سازگاری با تاثیر اجتماعی. تحقیق پیشین پیشنهاد می کند که افراد با احتمال زیادی با انتظارات دیگران سازگار می شوند زمانیکه آن افراد توانایی پاداش دادن به رفتار یا تنبیه عدم رفتار را دارا هستند. این دیدگاه پذیرش با نتایج سایر نوشتارهای قبول تکنولوژی سازگار بوده و نشان می دهد که اعتماد بر عقاید دیگران تنها در وضعیت های اجباری معنادار است، بخصوص در مراحل اولیه تجربه، زمانیکه عقاید فردی نسبتا ناشناخته است. این فشار هنجاری در طول زمان تحلیل خواهد رفت همزمان با اینکه تجربه افزایش می یابد، بنیانی عملی تر را برای تمایل فرد برای استفاد از این سیستم فراهم می آورد.
این تئوری پیشنهاد می کند که زنان بیشتر تمایل دارند تا نسبت به عقاید دیگران حساستر باشند و بنابراین تاثیر اجتماعی را برجسته تر می یابند خصوصا زمانیکه تمایلی برای استفاد از تکنولوژی جدید را شکل می دهند. در مورد انتظارهای عملکرد و تلاش، اثرات جنسیت ممکن است با پدیده های روانشناسی موجود در نقش های جنسیتی که بطور اجتماعی ساخته شده، تحریک و ایجاد گردد. مرور فرا تحلیلی رودس[۵۵] (۱۹۸۳) بر روی اثرات سن بدین نتیجه رسید که نیازهای پیوندجوئی با سن افزایش می یابد، و پیشنهاد می کند که کارکنان مسنتر احتمال بیشتری دارد تا برتری افزایشی را به تاثیرات اجتماعی بدهند، با این اثر که با تجربه کاهش می یابد. بنابراین، انتظار یک تعامل پیچیده با این متغیرهای تعدیل کننده همزمان با تاثیر بر رابطهی تاثیر- تمایل اجتماعی وجودداشته است.

 

۴-۴-۲- شرایط تسهیلی

 

شرایط تسهیلی بصورت میزانی که فردی باور دارد که زیربنای سازمانی و فنی برای پشتیبانی بکارگیری این سیستم وجود دارد، تعریف می شود. این تعریف مفاهیم بیان شده توسط سه ساخت مختلف را دربر می گیرد: کنترل رفتاری درک شده (TPB/DTPB , C-TAM-TPB)، شرایط تسهیلی (MPCU)، و سازگاری (IDT). هر کدام از این ساخت ها برای دربرگرفتن جنبه های محیط فنی و یا سازمانی عملی و کاربردی می شوند که برای حذف موانع بکارگیری طراحی می شوند (به جدول ۳-۲ مراجعه کنید). تیلور و تاد (۱۹۹۵ب) تائید کردند که مطابقت نظری با شرایط تسهیلی مدل سازی بعنوان مولفه محوری برای کنترل رفتاری درک شده در TPB/DTPB وجود دارد. ساخت سازگاری حاصل از IDT آیتم هایی را بکار می گیرد که تناسب را میان شیوه کار فردی و استفاده از این سیستم در سازمان را مورد بهره بردای قرار می دهد.
ونکاتش (۲۰۰۰) برای واسطه گری کامل این اثر شرایط تسهیلی بر تمایل با انتظار تلاش، تائیداتی را پیدا کرد. بطور آشکار، اگر انتظار تلاش در این مدل نشان داده نمی شود، آنگاه شخصی انتظار دارد که شرایط تسهیلی تمایل قابل پیش بینی شود. نتایج تجربی ما با این بحث ها سازگار می باشد. برای مثال، در TPB/DTPB، این ساخت در پیش بینی تمایل معنادار و مهم است؛ هر چند، در موارد دیگر

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

(MPCU و IDT)، در پیش بینی تمایل بی اهمیت و بدون معناست. بطور خلاصه، زمانیکه هر دو ساخت انتظار عملکرد و ساخت انتظار تلاش وجود دارند، شرایط تسهیلی در پیش بینی تمایل بی معنا خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:53:00 ق.ظ ]
۳۱-۲۹

 

 

رفتار بکارگیری

 

۳۲

 

 

۷-۳-روایی پرسشنامه

 

روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که به وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری کند. به‌بیان دیگر، وقتی که اندازه‌گیری از اعتبار و روایی لازم برخوردار است که همه‌ی متغیرهای تأثیرگذار در مدل مورد توجه قرار گیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۷).
چون در این تحقیق ابزار جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری متغیرها، پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می‌دهد. مسئله روایی محتوا (پرسشنامه) این است که آیا پرسشنامه جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه‌گیری می‌کند یا خیر.
برخی از مهم‌ترین اقداماتی که جهت افزایش میزان روایی پرسشنامه صورت پذیرفته به‌صورت خلاصه در زیر مطرح شده است:
مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات به‌عمل آمد تا به‌طور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه‌گیری آن‌ها روشن گردد تا بتوان سؤالات را جهت بررسی فرضیات طراحی کرد.
پس از طراحی سؤالات جهت اندازه‌گیری هر متغیر، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تأیید شود.
پرسشنامه نهایی تدوین و در میان کاربران بالقوه وبالفعل سیتم ها(مدیران وکارشناسان) توزیع گردید.
در این پرسشنامه همانگونه که بیان شد از مقیاسهایی استفاده شده که به دفعات توسط پژوهشگران در پژوهشهای قبلی بهکار گرفته شده است و روایی و پایایی آن تایید شده است. اما در جهت بومیسازی پرسشنامه و بررسی روایی آن در جامعهی آماری پژوهش حاضر در ایران، از تأیید خبرگان شامل بررسی وتاییداساتیدراهنماومشاور استفاده شده است.

 

۸-۳-پایایی پرسشنامه

 

هدف و منظور از پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکان‌های مختلف دوباره انجام شود به نتایج مشابهی دست یابد. به‌عبارت دیگر پایایی یا اعتبار که به دقت و اعتبارپذیری نیز تعبیر می‌شود، معین می‌کند که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می‌گیرد. پایایی و یا اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه‌گیری سر و کار دارد (سکاران، ۱۳۸۱).
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع ‌شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازهگیری اعتماد پذیری و یا پایایی پرسش‌نامه‌هاست.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، عقاید و… بکار میرود. در واقع میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤالات یکسان بوده است. رایج‌ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار میرود طیف لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه‌ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از۱ تا ۵ برای مقیاس لیکرت ۵ گویهای) داده میشود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه‌ها میگیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
آلفای کرونباخ از یکی از روابط زیر محاسبه میشود:
یا
که در این روابط kتعداد سؤالات،  واریانس سؤالiام،  واریانس مجموع کلی سؤالات،  میانگین کواریانس بین سؤالات، و  واریانس میانگین سؤالات میباشند (Cronbach,1951). با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ میتوان نتیجه گرفت: (۱) هرقدرهمبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس، (۲) هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (۳) افزایش تعداد سؤالاتتأثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سؤالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (۴) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیک‌ترباشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش‌ها همگن‌تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسطو قابل‌قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده (کرونباخ،۱۹۵۱).بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش‌ها مقدار آن را میتوان افزایش داد.
بررسی آلفای کرونباخ:
جدول۳‑۳- آلفای کرونباخ عوامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلفای کرونباخ عوامل
۷۵۸/۰ انتظار عملکرد
۷۸۵/. انتظار تلاش
 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:53:00 ق.ظ ]
۳-۴- آمار استنباطی

 

آمار استنباطی مشخص میکند که آیا الگوها و فرایندهای کشف‌شده در نمونه، در جامعهی آماری هم کاربرد دارد یا خیر. آمار استنباطی شامل تمامی آمارهها و آزمونهایی میگردد که به آزمون فرضیههای تحقیق و به عبارتی برآورد پارامترهای جامعه از آمارههای نمونه میپردازند. از این رو، در قسمت آمار استنباطی باید دو مورد را همزمان مورد توجه قرار داد: اول اینکه، فرضیهی تحقیق از کدام نوع است. دوم اینکه، دادههای ما در کدام سطح سنجش میباشند(حبیبپور و صفری،۱۳۹۰).

 

۱-۳-۴-بررسی فرضیه‌های تحقیق

 

انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات تاثیر مثبت دارد (H1).
انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H2).
تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری ( به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H3).
شرایط تسهیل کننده بر روی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H4).
خودکارآئی بر روی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثردارد ( H5).
اضطراب برروی رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد (H6).
نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).
تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت و معنادار بر رفتار بکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) است (H8).
در تحقیقاتی که هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادلات ساختاری[۷۵] استفاده می‌شود. مدلیابی معادلات ساختاری یک تکنیک بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر، بسط مدل خطی عمومی[۷۶] است که به‌محقق امکان می‌دهدمجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به‌گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون است (هومن، ۱۳۸۷). برای اجرای مدل معادلات ساختاری روش‌های متنوعی وجود دارد که یکی از جدید‌ترین رویکرد‌ها در مدل معادلات ساختاری روش حداقل مجذورات جزئی[۷۷]است. روش حداقل مجذورات جزئی(pls) به جای بازتولید ماتریس کوواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس تبیین شدهی متغیرهای وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل تمرکز دارد. همانند هر مدلیابی معادلات ساختاری، مدل کمترین مجذورات جزئی از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد و یک قسمت اندازهگیری که نحوه ارتباط بین متغیرهای مکنون و نشانگرهای آنها را منعکس میکند، تشکیل شده است.بهعلاوه اینکه در این روش میتوان متغیر تعدیلگر را نیز در نظر گرفت(وولد،۱۹۷۵).از این رو، با توجه به دلایلبیان‌شده در این مطالعه جهت برازش مدل مفهومی تحقیق و آزمون فرضیات از روش PLSبه کمک نرمافزار Smart PLS استفاده گردید.
مدل یابی PLSدر دو مرحله صورت می‌پذیرد. در مرحله اول، مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیل‌های روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، مدل ساختاری (مدل درونی) به‌وسیله برآورد مسیر بین متغیرها بررسی می‌شود (هولاند، ۱۹۹۹).

 

۱-۱-۳-۴-ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)

 

در روششناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا لازم است که تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود شاخص‌های انتخاب‌شده برای اندازه‌گیری سازه‌های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار می‌باشند یا خیر. بدین منظور از تحلیل عاملی تأییدی[۷۸] استفاده شد.
مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR): مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری از صفر تا یک متغیر است که مقادیر بالاتر از ۷/۰ پذیرفته می‌شود و مقادیر کمتر از ۶/۰ نامطلوب ارزیابی می‌گردد(ورست، ۱۹۷۴).
در جدول ۲-۴ مقدار این ضریب برای هر یک از عوامل آورده شده است.
جدول۲-۴- ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (CR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR عوامل
۷۶۲/۰ انتظار عملکرد
۸۶۶/۰ انتظار تلاش
۸۹۹/۰ تاثیر اجتماعی
 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:52:00 ق.ظ ]
۶-۴- جمع بندی

 

در این فصل آمار توصیفی و استنباطی حاصل از داده‌ها ارائه شده است که در بخش استنباطی، نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کولمگروف_اسمیرنف تأیید گردید. ۸ فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که کلیه‌یفرضیه‌هابه جز فرضیهی۱، و ۷تأیید گردید. و نیزانطباق مدل پژوهش UTAUT بامدل UTAUT ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳ باتوجه به نتایج حاصل ازتحلیل مدل سازی معادلات ساختاری مدل پژوهش، با استفاده ازنرم افزار PLSو ضرایب استاندارد تحلیل مسیر و حالت ضریب معنی داری(آماره t) (پیوست ۵ و پیوست ۶) تاییدشد.

 

فصل پنج:
نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۱-۵- مقدمه

 

درفرایند هرتحقیق نتایج تحقیق اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که نتیجه گیری های پژوهش می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یابهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. بنابراین، دراین فصل به بحث وبررسی پیرامون نتایج تحقیق و ارائه پیشنهاد در راستای نتایج به دست آمده پرداخته می شود.

 

۲-۵- نتایج تحقیق

 

نتایج این پژوهش به شرح ذیل می باشد :

 

۱-۳-۵- نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها

 

الف- فرضیه اول :انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری(به استفادهازسیستم یافناوری اطلاعات)تاثیر مثبت دارد (H1).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) (مومنی، ۱۳۹۲) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه انتظارعملکرد بروی تمایل رفتاری تاثیر عمده ای ندارد (۹۶/۱>226/0) بنابراین فرضیه H1 رد می شود.
ب- فرضیه دوم : انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات)تاثیر مثبت دارد(H2).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه انتظارتلاش بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<618/4) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H2 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.
ج- فرضیه سوم :تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یافناوری اطلاعات)تاثیر مثبت دارد(H3).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه تاثیر اجتماعی بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<256/2) .بنابراین فرضیه H3 تایید می شود.
د- فرضیه چهارم : شرایط تسهیل کننده برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H4).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<068/6) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H4 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.
ه- فرضیه پنجم : خودکارآئی بر روی رفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثردارد( H5).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه خودکارآئی بروی رفتار بکارگیری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<54/2) بنابراین فرضیه H5 تایید می شود.
و- فرضیه ششم : اضطراب برروی رفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد(H6).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<349/5) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H6 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.
ز- فرضیه هفتم : نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی برروی رفتاربکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱>715/0) بنابراین فرضیه H7 رد می شود.
ت-فرضیه هشتم : تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت معنادار بررفتار بکارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) است(H8).
نتایج حاصل از تحلیل ضرایب مسیر در سطح اطمینان ۰۵/۰ (یعنی tبزرگ‌تر از ۱٫۹۶ باشد) که با استفاده از تکنیک بوت استراپ بر روی مدل به تصویر کشیده شده است (پیوست ۶) نشان می دهدکه شرایط تسهیل بروی تمایل رفتاری تاثیر مثبت دارد (۹۶/۱<85/2) و باتوجه به اینکه مقدار آماره t بیشتر از ۵۸/۲ شده است ، ضریب مسیر در سطح اطمینان ۹۹% نیز معنادار است. بنابراین فرضیه H8 درسطح اطمینان بالا تایید می شود.

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:52:00 ق.ظ ]