کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو  فیدهای XML

 هدف از مشارکت سیاسی در قالب رفتار انتخاباتی، حفظ و بقا نظام سیاسی است.

 

رفتار انتخاباتی افراد به عنوان یک رفتار سیاسی، متاثر از ساختار اجتماعی(خانواده، طبقه اجتماعی) و سیاسی(فرهنگ سیاسی) جامعه است.

 

کارکرد گرایی

 

جامعه شناسی سیاسی

 

۱

 

 

روابط اجتماعی در این دیدگاه، که به دیدگاه فایده گرا نیز معروف است.
به صورت مبادلاتی دیده می شود مه بین عاملانی است که برای گرفتن منافع از یکدیگر هزینه هایی را متحمل شده اند و نسبت هزینه و سود را محاسبه می کنند.

 

سودی که فرد انتظار دارد از روابط و در مبادله به دست آورد، انگیزه او برای مبادله است. در واقع، انسان از سویی می خواهد منفعتی را به دست آورد و از سوی دیگر می خواهد به دست آوردن این منفعت با کمترین هزینه صورت گیرد.
الگو های ترغیب و سابقه پاداش ها و خسارت ها در تعاملات و تبادلات رفتاری است که مردم را وا می دارد تا آنچه که باید بکنند انجام دهند.

 

مبادله

 

جامعه شناسی سیاسی

 

۲

 

 

برداشت های مردم از منافع خود و کاندیدا، که مدعی متحقق ساختن آنهاست، بر ارزیابی شهروندان از عملکرد گذشته، کاندیدا و عملکردهای شخصی، حزبی، قومی و قبیله ای آنها متکی است.

 

(نان بده، رای بگیر)
مردم کسانی که بیشترین منافع را برای آنان ایجاد کند انتخاب می کنند. رای دهندگان و شهروندان در جدال برای توزیع مناسب قدرت در جست و جوی چهار نوع منفعت اند : منفعت اقتصادی (حفظ و ارتقا قدرت خرید، اشتغال، مسکن، استفاده از فرصتهای موجود در سازمانها و موسسات دولتی، تحرک طبقاتی و ….)، منفعت فرهنگی- اجتماعی (دسترسی آزاد به جریان اطلاعات، آزادی در تولید و مصرف محصولات فرهنگی ) منفعت سیاسی(جست و جوی منافع خود با استفاده از احزاب و گروهها، تجلی خواست خود به شیوه ای دموکراتیک در ساختار قدرت).

 

دیدگاه انتخاب عقلانی

 

اقتصاد سیاسی

 

۳

 

 

هر قدر افراد در زندگی شخصی خود به توان شناختی، اقتصادی و فرهنگی بیشتری دست یابند و همزمان، احساس تاثیر گذاری آنها در عرصه اجتماعی و سیاسی کاهش یابد، میزان بیگانه شدن از مشارکت افزایش می یابد.

 

(مرا ببین و بفهم و رای را بگیر)
رای دادن برای : ۱٫تحقق منافع شخصی و ۲٫ بیان خود است.
بیان خود: میزان تمایل فرد را برای ابراز وجود در عرصه اجتماعی ارائه می کند.
طبق این دیدگاه، اگر رای دادن منجر به هیچ گونه احساس قدرتمندی در تاثیر گذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعی، یا احساس اهمیت داشتن نظر شخصی برای نظام سیاسی نشود، بیان خود یا احساس قدرت محقق نمی شود.
به این ترتیب، هر گونه احساس بی قدرتی در عرصه اجتماعی و سیاسی، به عدم تمایل برای مشارکت سیاسی منجر می شود.

 

دیدگاه انتخاب عقلانی اصلاح شده

 

اقتصاد سیاسی

 

۴

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-09-21] [ 02:50:00 ق.ظ ]
بقه بندی و BF%، BMI، WHR آن ها اندازه گیریشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد، بین BF%، BMI، WHR سه گروه در نهاند تفاوت معنی داری وجود داشت در حالی که بین BF%، BMI، WHR سه گروه در کرمان تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به داده های حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت که شرایط آب وهوایی مناطق گرمسیر بر وضعیت بالیدگی و در نتیجه میزان BF%، BMI، WHRدختران نوجوان غیر ورزشکار تأثیر متفاوتی دارد.
در یک تحقیق که واندروال (۲۰۱۲) انجام داد، هدف بررسی ارتباط ما بین اضافه وزن و چاقی نوجوان، شاخص های دریافت حمایت اجتماعی خانواده و همتایان، تعامل استفاده از رفتارهای کنترل وزن ناسالم بود. آزمودنی ها شامل ۴۵۹۸ نوجوان دختر و پسر پایه نهم و دهم بود. یافته های حاصل از رگرسیون نشان داد که پسران و دختران چاق نسبت به همتایان با وزن طبیعی بیش تر تمایل به استفاده از رفتارهای کنترل وزن ناسالم دارند. نتایج نشان داد که نوجوانان ریسک بیش تری در استفاده از رفتارهای کنترل وزن ناسالم دارند و از مداخلات افزایش دانش و حمایت اجتماعی برای دستیابی به وزن طبیعی و حفظ آن استفاده می کنند.
در تحقیقی که گروپر، آرسیوالا، لرد، هوگینز، سیمونز و الریچ (۲۰۱۳) با عنوان ارتباط ما بین مقررات خوردن و شاخص توده بدن، وزن و درصد چربی بدن در دانش آموزان کالج با میانجی گری نقش جنسیت انجام شد، آزمودنی ها شامل ۳۲۸ دانش آموز کالج (۲۱۵ دختر و ۱۱۳ پسر) بود. در زنان بیش تر ارتباط معنی داری ما بین مقررات خوردن و شاخص توده بدنی، وزن و یا درصد چربی بدن نشان داده شد. رابطه منفی معنی داری ما بین شاخص توده بدن و مقررات خودمختار خوردن ، انگیزش درونی و مقررات مشخص خوردن در دختران یافت شد در حالی که هیچ یک از این رابطه ها در پسران یافت نشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

 

۳- ۱ مقدمه

 

نقطه شروع هر تحقیقی سوألی است که در ذهن محقق حاصل میشود و سعی میکند تا راهحلی برای سوأل مورد نظر پیداکند. ممکن است سوأل چندان مشکل نباشد و با کمی جستجو در منابع علمی و یا انجام آزمایش ساده و یا رجوع به متخصصین فن، حل شود. اما اگر پاسخ به آسانی یافت نشود و یا نیاز به تفحص بیشتری داشته باشد، اینجاست که کار برای یافتن پاسخ باید منسجمتر و سازمانیافتهتر دنبال شود و مناسبترین طرح تحقیق برای حل مسئله انتخاب گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شاخص توده بدنی با توانایی چرخش ذهنی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی است.
در این فصل در ارتباط با روشتحقیق، جامعه آماری و نمونه ، مراحل انجام پژوهش، ابزاراندازهگیری، روشهای آماری تحقیق و توضیحاتی ارائه میشود.

 

۳-۲ روش تحقیق

 

در این پژوهش به بررسی رابطه شاخص توده بدنی با چرخش ذهنی پرداخته شد. با توجه به ماهیت پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.

 

۳-۳ جامعه و نمونه آماری

 

در این تحقیق جامعه آماری را کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل دادند که از بین آن ها ۲۰۰ نفر به صورت هدفمند۱۰۰ نفر فعال و ۱۰۰ نفر غیرفعال انتخاب شدند.

 

۳-۴ ابزار اندازه گیری

 

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون چرخش ذهنی، ترازوی دیجیتال، قدسنج،چربی سنج

 

۳-۴-۱آزمون چرخش ذهنی (MRT)[156]

 

این آزمون از اعداد ارائهشده از سوی شفارد و متزلر[۱۵۷] (۱۹۷۸) تشکیل شده است، و در اصل، از نسخه نقشهکشی اتوکد و آزمون چرخشذهنی وندربرگ و کیوس میباشد . شما در ادبیات، آزمون چرخشذهنی را به دو شکل V و K، یکی ۲۰ سؤالی و دیگری ۲۴ سؤالی پیدا میکنید. آزمون چرخش ذهنی (MRT) مورد استفاده در این تحقیق، مجموعهای ۲۴ سؤالی است. هر مسئله شامل یک شکل هدف در سمت چپ و چهار شکل محرک در سمت راست میباشد. دو شکل از چهار شکل محرک، نسخه چرخیده شده شکل هدف میباشد و دو شکل دیگر نمیتواند با شکل هدف یکسان باشد (شکل۳-۱).
شکل۳-۱ .نمونهای از آزمون چرخشذهنی (پترز وهمکارانش،۱۹۹۵)
آزمون شامل یک چکلیست اطلاعات شخصی محققساخته، مقدمه (صفحه اول و دوم) برای آشنایی با آزمون و صفحات سوم تا ششم که آزمون اصلی را دربرمیگرفت، بود. در دو صفحه مقدمه، روش نمرهدهی و طریقه انجام آزمون به همراه چند نمونه مسئله مشابه با آزمون اصلی آورده شدهبود. آزمون اصلی ۲۴ مسئله داشت که به صورت دو آزمون ۱۲ مسئلهای گرفته شد. مدت زمان برای حل هر آزمون ۴ دقیقه با زمان استراحت ۲ دقیقه بین دو آزمون بود.دو روش برای نمرهگذاری در ادبیات وجود دارد. اولین روش این است که برای هر پاسخ صحیح یک نمره ثبت شود و به ازای هر پاسخ نادرست یک نمره کسر شود. در این صورت حداکثر امتیاز ۴۸ نمره میباشد. یک توصیف مناسب از عملکرد چرخشذهنی و فرایندهای آن را میتوان درکار وویر (وویر و بریدن، ۱۹۹۵) پیدا کرد ، و اطلاعات ویژه برای آزمون V و K تجدید نظر شده، که در اینجا شرح داده شده است، را میتوان در کار پترز، چیشولم و لینگ[۱۵۸] (۱۹۹۵)، یافت.
اینکه آیا آزمون به فرد خاص داده میشود یا به گروه، و روشی که در آن آزمونگر به معرفی آزمون میپردازد بسیار مهم است. در حالت ایده آل، معرفی اولیه به صورت جدی و نسبتاً شخصی انجام میشود، به طوری که افراد در موقعیت آزمونی جدی قرار میگیرند. در این زمان، و بهویژه هنگامیکه آزمون برای یک جمعیت ناآشنا با این نوع آزمون اجرا میشود، میتواند برای جلوگیری از هرگونه تهدیدی مؤثر باشد.
برخی از روشهای اجرایی میتواند نت
ایج غیرمنتظرهای داشته باشد. به عنوان مثال، طراحان آزمون دریافتند آزمون گروهی منجر به عملکرد بهتری نسبت به آزمون انفرادی میشود، چون تا اندازه ای حس رقابتجویی عادلانه در گروههای آزمایشی وجود دارد. البته هنگامیکه گروههای متفاوت با فرایند مشابهی آزمون شوند، مشکلی نیست، اما هنگامیکه فرایندهای متفاوتی استفاده شود، مقایسه بین گروهها بسیار دشوار میشود.
نکته اینکه آزمون چرخشذهنی مورد استفاده، شامل سه نسخه A، B و C‌ است که کاملترین و جامعترین نسخه آن، یعنی نسخه A، نسخهای است که از آن استفاده شد. تفاوت این سه نسخه میزان چرخش اشکال و درجه دشواری آن است که همانطور که اشاره شد این نسخه نسبت به دو نسخه دیگر ارجحتر است.
با توجه به این توضیحات فوق، آزمون به صورت گروهی اجرا شد و نمونهها توجیح شده و همه به صورت هماهنگ آزمون را انجام دادند، بدینصورتکه جزوه آزمون به پشت کنار صندلیها گذاشته شده بود. آزمونگر از آنها خواست تا جزوه را برداشته و تنها صفحه اول یعنی صفحه چک لیست اطلاعاتشخصی را بادقت و صراحت تکمیل نمایند. تا زمانی که تمامی نمونهها صفحه را تکمیل نکرده بودند، به صفحه بعدی نمیرفتند. بعد از بررسی و اطمینان از اینکه تمامی نمونهها اطلاعاتشخصی خود را واردکردند نوبت به صفحه بعدی که مقدمهای برای آشنایی با آزمون بود میرسید. وقت کافی برای مطالعه و توضیحات کافی و مناسب به شرکتکنندگان داده شد و باز هم پس از اطمینان از اینکه نمونهها از این صفحه مشکلی ندارند به صفحه دوم آزمون با سه مسئله مشابه با آزمون رفتند. برای حل این سه مسئله، ۵ دقیقه زمان داده شد که نهایتاً جوابهای درست نیز به شرکتکنندگان گفته شد و آنها به بررسی دلیل اشتباهات خود در انتخاب گزینهها پرداختند. صفحه بعدی شامل آزموناصلی بود که باید انجام میگرفت. به سؤالات و اشکالات شرکتکنندگان رسیدگی شد و آنها نسبت به زمان آزمون، تعداد سؤالات و صفحات که ۴دقیقه برای ۱۲ مسئله در هر دو آزمون بود، توجیح شدند و گفته شد که در طول آزمون اصلی، جای هیچ سؤال و پرسشی نیست و تمامی شرکتکنندگان برای آزمون اصلی اعلام آمادگی کردند. جزوهها بسته و به پشت کنار صندلی قرار گرفت. با گفتن کلمه “شروع” آزمودنیها جزوه را برداشته و به مدت ۴ دقیقه به حل مسئلههای دو صفحهی سه و چهار برای آزمون اول که شامل ۱۲ مسئله بود، پرداختند. پس از اتمام زمان، مجدداً جزوهها به پشت کنار صندلی گذاشته شد. دو دقیقه استراحت و بعد از آن دوباره ۴ دقیقه زمان برای صفحات پنج و شش (آزمون دوم) که شامل ۱۲ مسئله بود، در نظر گرفته شد و با گفتن کلمهی “پایان”، شرکتکنندگان جزوه را بسته و کنار صندلی قراردادند. در یک تحقیق مقدماتی، این آزمون روی گروهی از دانشجویان دانشکده ادبیات به غیر از نمونه تحقیق اصلی انجام و پایایی آزمون با استفاده از روش آزمون مجدد ۷۸٪ محاسبه شد.
چند نکته:
شرایط گفته شده برای هر دو گروه ها یکسان بود.همانطور که گفته شد آزمون چرخشذهنی شامل دو آزمون ۱۲ مسئلهای است. هنگامیکه آزمون اول به پایان میرسید شرکتکنندگان دیگر حق برگشت به آزمون اول را نداشتند و تنها می توانستند به ۱۲ مسئله موجود در آزمون دوم بپردازند، حتی اگر برای پاسخگویی به آنها زمان لازم را در اختیارداشتند.
شرکتکنندگان توجیح شده بودند که با گفتن کلمه پایان حتی اگر در حال حل یک مسئله هستند، جزوه را بسته و از ادامه کار صرف نظر نمایند.
تذکر:آزمونهای چرخشذهنی به دوصورت کلی ارائه شدهاند. همانطور که اشاره شد، اولین آزمون ساخته شده توسط شفارد و متزلر (۱۹۷۱)، به صورت دوبعدی و از اعداد تشکیل شده بود. یعنی یکسری اعداد در جهتها و با زوایای مختلف از هم چرخیدهشدهاند که شرکتکنندگان باید یکسانی یا تفاوت بین آنها را بیابند. در آزمونهای دوبعدی بیشتر از اعداد، حروفانگلیسی، اشکال جذاب برای کودکان (مثل آدمک و اشکال حیوانات) استفاده میشود. نوع دیگر آزمونهای چرخشذهنی، آزمونهای سهبعدی است که به مانند آنچه در این پژوهش مورد استفادهقرارگرفت، از اشکال مکعبی سهبعدی در جهتها و زوایای مختلف استفاده میگردد (برای مشاهده نمونههایی از این آزمونها و اشکال، به پیوست ب و ج نگاه کنید).

 

۳-۴-۲ اندازه گیری شاخص توده بدنی

 

اﻧﺪازهﮔﻴﺮی وزن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺒﻚ، ﺑﺪون ﻛﻔﺶ و ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪل SOEHNLE و دقت ۱۰۰ ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻗﺪ دانش آﻣﻮزان ﺑﺪون ﻛﻔﺶ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺳﻦ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺲ ﺳﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪی ﺑﻮد، ﻗﺪﺳﻨﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز شاخصتوده ﺑﺪنی به ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭼﻬـﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای وزن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳن ﺗﺮتیبﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از۱۸٫۵ در گروه لاغر یا کموزن، بین ۱۸٫۵تا۲۴٫۹ در گروه وزن نرمال، بین ۲۴٫۹تا ۲۹ در گروه دارای اضافه وزن و بالاتر از ۳۰در گروه چاق طبقه بندی شدند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:49:00 ق.ظ ]
گریسمن و همکاران،۲۰۱۲

 

مشتری‌گرایی تأثیر مثبتی بر روی عملکرد دارد و نوآوری نیز تعدیل گر مثبتی در رابطه بین این دو است.

 

 

سینگ و کوشی،۲۰۱۱

 

مشتری‌گرایی اثر مثبتی بر ایجاد ارزش و توسعه ارتباطات دارد ولی فروش محوری با ایجاد ارزش رابطه معنی‌داری ندارد ولی با توسعه ارتباطات رابطه مثبتی دارد.

 

 

والتر و همکاران، ۲۰۰۱

 

کنش مستقیم و غیرمستقیم ارتباطات مشتری تأثیر مثبتی بر ارزش دریافتی عرضه‌کنندگان دارد.

 

 

یولقا و اقرت ۲۰۰۲

 

ارزش دریافتی بر روی نیات خرید از طریق رضایت مشتریان تأثیر می‌گذارد.

 

 

رابطه رهبری تحول‌گرا مدیران و ارزش ارائه‌شده

 

کامرون و همکاران، ۲۰۰۶

 

رهبری تحول‌گرا موجب افزایش عملکرد و در نتیجه ایجاد ارزش می‌شود.

 

منبع: یافته‌های تحقیق
۲-۴- جمع‌بندی فصل دوم
در این فصل مبانی نظری موضوع تحقیق بررسی شد و چگونگی ارتباط بین متغیرها و دلیل منطقی این ارتباط بیان شد تا راهنمای کاری برای موضوع باشد. همچنین برخی تحقیقات قبلی که مرتبط با موضوع بوده است آورده شد تا پیشینه تحقیق شکل گیرد، تحقیقاتی که در گذشته انجام‌شده نشان می‌دهد که رهبری تحول‌گرا با ایجاد جوی مثبت در سازمان موجب افزایش عملکرد سازمان می‌شود. وجود رهبر تحول‌گرا زمینه را برای خلاقیت و نوآوری کارکنان فراهم می‌کند و قابلیت‌های بازاریابی با ارائه ارزش برتر برای مشتریان موجب رضایت مشتریان می‌شود. همچنین اکثر تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است نشان‌دهنده ارتباط مثبت بین نوآوری و ایجاد ارزش است که از این طریق موجب رضایت مشتری و در نتیجه باعث عملکرد بهتر شرکت می‌شود.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
بررسی و تحلیل نقادانه شیوههای عام تئوری با هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای از فلسفه علم است که روش‌شناسی[۸۱] خوانده میشود. در این فصل ابتدا جامعه تحقیق توصیف می‌شود و روش نمونه‌گیری نیز مشخص می‌شود ابزار و روش گردآوری داده‌ها معرفی می‌شوند پس از آن مدل تحقیق و فرضیه‌ها و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها آورده می‌شود. روایی و پایایی به منظور اطمینان از روا بودن به‌کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن بررسی می‌شود. سپس به روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای آماری پرداخته می‌شود.
۳-۲- نوع تحقیق
این تحقیق از نوع تجربی در حوزه تحقیقات توصیفی می‌باشد چون روابط بین متغیرها را در جامعه بررسی و توصیف می‌کند. از سوی دیگر، این تحقیق از لحاظ نوع هدف، تحقیق کاربردی می‌باشد.
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونهگیری
به دلیل اینکه محصولات شرکت‌های خدماتی در معرض تقلید قرار دارند و محصولات آن‌ها سریعاً به وسیله رقبا تقلید می‌شوند باید شرکت‌های خدماتی به طور مداوم در محصولات خود نوآوری کنند و از این طریق ارزش برای مشتریان ایجاد کنند به همین دلیل ما جامعه خود را یکی از شرکت‌های خدماتی یعنی شرکت بیمه انتخاب کردیم.
جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارکنان و مشتریان نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران‌ در شهر تبریز تشکیل می‌دهند. بیمه ایران درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۱۴ به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه آغاز به کارکردآغاز فعالیت بیمه ایران را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. تعداد نمایندگی‌های موجود در شهر تبریز ۳۶۷ نمایندگی می باشد، انتخاب نمونه برای نمایندگی‌ها با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۸ نمایندگی بدست آمد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی گزینش خواهند شد. همچنین نمونه آماری شعب به تعداد همه مدیران شعب (۹ نفر) انتخاب شد.
n= = 94/187 =
(۳-۱)
که در این فرمول:
N: حجم جامعه n: حجم نمونه

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:49:00 ق.ظ ]
نوآوری × رهبری تحول‌گرای مدیران

 

۱۰۰/۰

 

۰۵۱/۰

 

۰۴۳/۰

 

 

ارزش ارائه شده

 

 

۵۱۰/۰

 

۴۲۹/۰

 

 

قابلیت بازاریابی کارکنان × ارزش ارائه شده

 

 

۱۱۳/۰

 

۰۹۵/۰

 

 

ارزش دریافتی مشتری

 

 

 

۸۴۱/۰

 

منبع: یافته‌های تحقیق
۴-۵-۲-۳- شاخص‌های برازش
مدل تدوین‌شده توسط محقق بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تئوریک آن تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ سؤالی است که هر پژوهشگری در مدل‌سازی معادلات ساختاری با آن مواجه است. معیارهای علمی مورد قبول برای پذیرش یا رد مدل نظری تدوین‌شده با استفاده از داده‌های گردآوری‌شده، خود بحثی اصلی در شاخص‌های برازش مدل را تشکیل می‌دهد. برازش مدل تعیین‌کننده درجه‌ای است که داده‌های واریانس-کواریانس نمونه‌ای مدل معادلات ساختاری را حمایت می‌کند. از آنجایی که موضوع برازش مدل مفهومی و شاخص‌هایی که به بهترین نحو توانایی تفسیر بهتر برازش مدل را داشته باشند بسیار متنوع و پیچیده شده است، از این رو بسیاری از محققان با نوعی سردرگمی مواجه گردیده‌اند. در زیر مهم‌ترین شاخص‌های برازش و مقدار این شاخص‌ها برای مدل پژوهش حاضر آورده می‌شود.
۴-۵-۲-۳-۱- شاخص‌های برازش مطلق
شاخص‌های اندازه‌گیری مطلق از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین معیارها برای صحت و سقم برازش داده‌ها براساس مدل یا فرضیات پیشنهادشده می‌باشند. شاخص برازش مطلق تعیین می‌کند چگونه یک مدل پایه‌ای با داده‌های نمونه مربوطه به خوبی برازش دارد.
شاخص (χ۲): شاخص کای اسکوئر برای ارزیابی برازش کلی مدل و تعیین میزان شدت اختلاف بین ماتریس‌های کواریانس برآورد شده و مشاهده‌شده تعریف می‌شود. مقدار این شاخص برای مدل‌هایی که برازش مطلوبی دارند کمتر از ۰۵/۰ خواهد بود و برای نمونه‌های بزرگ غالباً مدل را رد می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که تأثیر مقدار حجم نمونه را در شاخص کای اسکوئر به حداقل می‌رساند، شاخص کای اسکوئر به درجه آزادی است. اگر مقدار این شاخص کمتر از ۵ باشد مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است و در صورتی که مقدار این شاخص کمتر از ۳ باشد برازش مدل کاملاً مطلوب خواهد بود.
شاخص نیکویی برازش([۸۷]GFI): این اندازه تحت تأثیر حجم نمونه است و می‌تواند برای مدل‌هایی که به گونه ضعیفی فرمول‌بندی شده‌اند، بزرگ باشد. کمیت این شاخص از صفر تا یک متغیر است. اندازه یک، نشانه کامل برازندگی کامل داده‌ها با الگو و صفر نشانگر عدم برازندگی است. هر چقدر این مقدار به یک نزدیک تر باشد نیکویی برازش الگو بیشتر است.
شاخص تعدیل‌شده نیکویی برازش([۸۸]AGFI): با توجه به اینکه شاخص GFI تحت تأثیر حجم نمونه و درجات آزادی، معیار GFI را تعدیل می‌کند. این شاخص نیز می‌تواند از صفر تا یک متغیر باشد و مقادیر نزدیک به یک نشان‌دهنده نیکویی برازش الگو می‌باشد.
شاخص([۸۹]RMSEA): ریشه میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار آن که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل‌هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر RMSEA از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰٫۰۸ نشان‌دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل‌هایی که در آن‌ها مقدار RMSEA 0.1 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
شاخص ([۹۰]SRMR): این شاخص معیاری است برای اندازه‌گیری متوسط باقیمانده‌ها و تنها در ارتباط با واریانس ها و کوواریانس ها قابل‌تغییر است. در مدلی که نیکویی برازش خوبی دارد، این باقیمانده‌ها بسیار کوچک هستند. دامنه RMR براساس وزن هر متغیر مشاهده‌پذیر محاسبه‌شده و چنانچه پرسشنامه‌ای حاوی گویه هایی با طیف‌های گوناگونی باشد این شاخص اعتبار خود را از دست می‌دهد. شاخص SRMR این مشکل را بر طرف می‌کند. برای مدل هایی با برازش خوب مقدار این شاخص زیر ۰۵/۰ است، هر چند مقادیر زیر ۰۸/۰ نیز مورد پذیرش می‌باشد.
۴-۵-۲-۳-۲- شاخص‌های برازش مقایسه‌ای
شاخص‌های برازش مقایسه‌ای، شاخص برازش مطلق مدل مورد نظر را با شاخص مطلق مدل پایه‌ای مقایسه می‌کند. در واقع این شاخص‌ها مقادیر کای اسکوئر را با مدل پایه‌ای مقایسه می‌نمایند و به دنبال مقایسه بین یک مدل خاص با سایر مدل‌های ممکن می‌پردازد.
شاخص ([۹۱]CFI): امروزه یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های تفسیری پیرامون تأیید برازش خوب یا ضعیف مدل تجربی است. این شاخص برازش مدل موجود را با مدل مستقل مقایسه می‌کند. دامنه پذیرش این شاخص بین ۹/۰ تا ۱ بوده و چنانچه مقدار آن از ۹۵/۰ بیشتر باشد، مدل از برازش خیلی خوبی برخوردار است.

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ق.ظ ]
… کسى است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران وکارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه‏ها بیشتر حشر، نشر، جلسه، مراوده، معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین، و در کنار مستمندان و پابرهنه‏ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است که نصیب اولیا شده و عملاً به شبهات و القائات خاتمه مى‏دهد. (صحیفه نور، ج‏۲۰ : ۳۱۱ )
۴-۲-۲- حسن سابقه و اصالت خانوادگی
در خصوص بررسی سوابق افراد برای انتصاب، حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: «باید شما اشخاصی که همکار می خواهید قرار بدهید، برای خودتان شناخته باشید از سابق، که اینها وضعشان، وضع خانواده شان، مسیرشان در دانشگاه اگر بودند چطور بودند، در سایر نقاط اگر چنانچه کار کردند چه جور کار کردند، همه اینها را در نظر بگیرید و افراد را برای کمک و دخالت در این امر بزرگ انتخاب کنید». (انتصاب از دیدگاه ارزشی اسلام، ۱۳۶۴: ۷۸)
۴-۲-۳- شجاعت در حل مسائل
و امروز کشور و نظام و مدیریت آن همچون گذشته نیاز به شجاعت در حل مسائل و چه بسا وسوسه‏ها، ما را از رسیدن به اهداف بزرگترى که در پیش رو و در نظر داریم محروم کند. (صحیفه نور، ج ‏۲۱: ۵۰)
۴-۲-۴- علم، تعهد و اعتقاد به جمهوری اسلامی
حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲/۰۴/۵۸ در این خصوص می فرماید: «افرادی انتخاب کنید که عالم باشند، متعهد به اسلام باشند و اعتقاد به جمهوری اسلامی داشته باشند». (انتصاب از دیدگاه ارزشی اسلام، نشریه شماره ۱۰ ، ۱۳۶۴)
۴-۲-۵- آمادگی همیشگی و عدم غفلت
نیروهاى نظامى ما هرگز نباید از کید و مکر دشمنان غافل بمانند. در هر شرایطى باید بنیه دفاعى کشور در بهترین وضعیت باشد. (صحیفه نور، ج ‏۲۱: ۷۴).
۴-۲-۶- برخورد جدی با هرگونه تخلف
بار دیگر پشتیبانى خود را از سپاه پاسداران اعلام مى‏نمایم و به آنان و فرماندهان آنان گوشزد مى‏نمایم که کوچکترین تخلف موجب تعقیب است و اگر خداى ناکرده کارى کنید که موجب اخلال در نظم سپاه شود، بلافاصله اخراج مى‏گردید و تمام آنچه را که درباره ارتش گفتم درباره آنان به اجرا در مى‏آید. فرزندان انقلابى‏ام! مواظب باشید. (صحیفه نور، ج ‏۱۲: ۲۰۲).
۴-۲-۷- حفظ انسجام و نظم
حضرت امیر- علیه السلام- رئیس کل قوا بودند، ولى نسبت به سایر افراد ارتش اسلام هم عطوفت داشتند. هرگز در سپاه اسلام تحمیل نیست. یعنى درست یک عده برادر هستند که در کنار هم براى خدا مى‏جنگند، که یکى فرمانده و دیگرى فرمانبردار است، و تخلف از دستور فرمانده جایز نیست. باید نظم کاملاً رعایت شود. باید فرماندهان به سربازان بفهمانند که همه با هم برادریم، و همه با هم مى‏خواهیم کارى را انجام دهیم. ولى ارتش هم باید از فرمانده کل قوایش، که آقاى بنى صدر است اطاعت کند. خلاصه امروز که ما از طرف قدرت ها در خطر هستیم، البته به نظر من بعید به نظر مى‏رسد، باید منسجم باشیم. زیرا اگر انسجام به وجود آید، هیچ قدرتى نمى‏تواند به شما زور بگوید، و پیروزى از آن شماست. امروز ارتش پشتیبان بسیار قوى دارد و آن ملت است. ملت با ارتش است و ملت با ارتش عزیز همراه است. امید است که دولت و ملت و ارتش و گروه هاى متعهد با هم منسجم و یکدست شوند، تا نیرویى به دست آید که هیچ کس نتواند در مقابل آن بایستد. من از ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمرى و سایر نیروهایى که براى اسلام زحمت کشیده‏اند، خصوصاً در کردستان فعالیت کردند تا کفار را شکست دهند، تشکر مى‏کنم. و به خانواده‏هاى شهداى بزرگ خود تسلیت مى‏گویم. و از خداوند مى‏خواهم که به شما و سایرین قدرت عنایت کند. شما الان سرباز اسلام هستید. (صحیفه نور، ج ‏۱۲: ۲۹۴).
۴-۲-۸- اطاعت از فرماندهان
اطاعت از مافوق در جمهورى اسلامى و در لشکر اسلام، حکم اسلام است، حکم خداست. اطاعت از فرماندهان، که به یک تعبیر «اولى الامر» هستند، این در قرآن واجب شمرده مى‏شود و واجب است این جوانهاى دل پاک و صاف ما گول نخورند از شیاطینى که مى‏آیند با آنها صحبت مى‏کنند. هر که با شما صحبت کرد راجع به بى‏نظمى و بى اطاعتى، دنبالش نروید، ببینید این کى است و از کجا آمده و الهام از کجا مى‏گیرد. (صحیفه نور، ج ‏۱۲: ۴۰۸).
لازم است از فرماندهان خود اطاعت کنید که عدم مراعات انضباط سربازى و پاسدارى موجب تضعیف قواى مسلح است؛ و کسانى که شما را به این نحو اعمال دعوت مى‏کنند درصدد تضعیف شما هستند و اگر آگاهانه عمل کنند، از دشمنان انقلاب و اسلام هستند و لازم است آنان را معرفى نمایید تا قاطعانه با آنان برخورد شود (صحیفه نور، ج ‏۱۲: ۴۴۱).
از ثمرات انضباط، اطاعت از فرماندهان است. باید تمام افراد نیروهاى مسلح از فرماندهان خود اطاعت کنند، که بحمداللّه مى‏کنند. سرپیچى از اطاعت فرمانده، چه در قواى نظامى و انتظامى و چه در سپاه پاسداران و چه بسیج و نیروهاى مردمى، مسئولیت دارد و موجب تعقیب است. (صحیفه نور، ج ‏۱۳: ۵۴۱).
۴-۲-۹- دلجویی از زیردستان
همان‏طور که اطاعت از فرماندهان لازم است و تخلف از آن جرم، فرماندهان نیز لازم است با سربازان و افراد به اصطلاح زیردست خود به شیوه‏اى اسلامى- انسانى رفتار نمایند، و آنان را با عواطف خود دلگرم نمایند و با اعمال پسن

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ق.ظ ]