کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو  فیدهای XML

 ۱۰٫۵۸۱

 

۰٫۰۰۰

 

۱٫۷۲

 

منبع: یافته های پژوهش
پس از تأیید اعتبار کلی مدل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، باید ضرایب هر یک از متغیرها را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیرهای مستقل وفاداری به برند و آگاهی از برند و تداعی برند و کیفیت ادراک شده تأثیری مثبت بر متغیر تعهد سازمانی دارند. زیرا سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد. با توجه به اندازه و علامت ضرایب محاسبه شده برای متغیرهای مستقل، نتیجه میگیریم که متغیر تداعی برند بیشترین نقش را در اعتبار مدل این مرحله ایفا می‌کنند. چون بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته تعهد سازمانی دارد.
هم‌خطی مرکب یکی از اشکال‌های رایج در تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی می‌باشد. هم‌خطی مرکب موقعیتی است که در آن دو یا چند متغیر مستقل در رگرسیون بسیار به هم وابسته هستند. به طوری ‌که تغییر کوچک در یکی باعث تغییرات بیشتری در دیگری می‌شود. برای بررسی این موضوع در مدل مرحله اول از ستون آماره‌های هم‌خطی محاسبه شده در جدول ضرایب مدل رگرسیون استفاده می‌کنیم. دامنه تغییرات درصد واریانس در یک پیش‌گو می‌باشد که نمی‌توان با پیش‌گوهای دیگر آن را توضیح داد. وقتی دامنه تغییرات به صفر نزدیک شود هم‌خطی چندگانه بزرگی وجود دارد و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهند شد. یک عامل افزایشی واریانس (VIF) بزرگتر از ۲ معمولاً مسأله‌ساز خواهد شد. با توجه به ستون VIF مشخص می‌شود که تمام ضرایب محاسبه شده کوچکتر از ۲ می‌باشند. بنابراین مدل رگرسیون مرحله اول با مشکل هم‌خطی مواجه نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت شرط استقلال برای متغیرهای مستقل برقرار است.
بر اساس مقادیر بدست آمده در محاسبات فوق می توان اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تعهد سازمانی را در نمودار تفکیک شده در شکل ۴-۲ مشاهده کرد:
۰٫۲۶۹
شکل ۴-۲: اثرات مستقیم در مرحله اول
۰٫۲۵۸
۰٫۳۷۱
۰٫۵۲۱
۴-۸-۲٫ رگرسیون چندگانه مرحله دوم
در مرحله دوم، تاثیر غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی تاثیر وفاداری و آگاهی و کیفیت وتداعی برند بر متغیر واسطهای رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از رگرسیون در مرحله دوم بصورت جدول ۴-۳۲ است:
۴-۳۷: جدول نتایج رگرسیون در مرحله دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین اصلاح شده انحراف معیار تخمین دوربین-واتسون
۰٫۵۷۶ ۰٫۳۳۱ ۰٫۳۲۷ ۰٫۵۰۸ ۲٫۱۴۹

منبع: یافته های پژوهش
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار آماره دوربین- واتسون (۲٫۱۴۹) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نشده و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. با توجه به جدول بالا ضریب تعیین برای مرحله دوم رگرسیون ۰٫۳۳۱ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود ۳۰درصد تغییرات در متغیر وابسته رضایت شغلی با متغیرهای مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود. در مرحله بعد مقبولیت مدل را به لحاظ آماری بررسی می‌گردد.
۴-۳۸ : جدول آنالیز واریانس مرحله دوم

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-09-21] [ 02:46:00 ق.ظ ]
 

منبع: یافته های پژوهش
۴-۱۱٫ آزمون فرضیه ها
در این قسمت، فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در مورد رد و یا عدم رد آنها بحث خواهد شد.
فرضیه ۱: برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
این فرضیه ازطریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به ضرایب همبستگی و رگرسیون، مشخص گردید که ارتباط قوی و مثبتی بین برند و تعهد سازمانی وجود دارد.
با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، برای آزمون تاثیر چهار مولفه برند بر تعهد سازمانی که کمتر از ۰۵/۰ است، می توان ادعا نمود که با سطح اطمینان ۹۵/۰ آزمون معنادار است. همانطوری که در آزمون رگرسیون مشاهده شد، هر چهار مولفه وفاداری به برند، آگاهی از برند،کیفیت ادراک شده و تداعی برند با توجه به مثبت بودن ضرایب رگرسیونی، تأثیر مثبتی بر تعهدسازمانی دارند. همچنین با توجه به اندازه ضرایب بتا میتوان گفت که تداعی برند دارای شدت تأثیر بیشتری نسبت به سایرمولفه های برنداست. با توجه به اینکه هر چهار مولفه برند دارای تاثیر مستقیم و مثبتی بر تعهدسازمانی هستند، بنابراین، فرضیه اول پذیرفته میشود.
فرضیه ۲: رضایت شغلی اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
این فرضیه نیز از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، برای آزمون تاثیر رضایت شغلی برتعهد سازمانی که کمتر از ۰۵/۰ است با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا نمود که آزمون معنادار است. مثبت بودن ضریب رگرسیون نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر تعهدسازمانی است. همچنین بالا بودن این ضریب نشاندهنده شدت تأثیر رضایت شغلی برتعهدسازمانی است.
فرضیه ۳: نوع صنعت اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب اتا استفاده شده است. وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر نوع صنعت وتعهدسازمانی در سطح معناداری ۰۵/۰ به اثبات رسید. مثبت بودن ضریب اتا نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر تعهدسازمانی است.
فرضیه ۴: نوع مالکیت اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب اتا استفاده شده است. وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر نوع مالکیت وتعهدسازمانی در سطح معناداری ۰۵/۰ به اثبات رسید. مثبت بودن ضریب اتا نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر تعهدسازمانی است. خلاصه آزمون فرضیه ها در جدول ۴-۴۸ نشان داده شده است.
۴-۴۸: جدول نتایج آزمون فرضیات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:46:00 ق.ظ ]
۰٫۵۴۱

 

۰٫۵۷۱

 

 

عدم رد فرضیه

 

 

تأثیر مثبت نوع صنعت برتعهدسازمانی

 

 

 

۰٫۴۴۸

 

عدم رد فرضیه

 

 

تأثیر مثبت نوع مالکیت برتعهدسازمانی

 

 

 

۰٫۵۴۳

 

عدم رد فرضیه

 

منبع: یافته های پژوهش
۴-۱۲٫ جمع بندی و نتیجه گیری
این فصل از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده اختصاص یافته است. برای این منظور پس از بررسی ویژگی های عمومی شرکت ها و پاسخ گویان پرسشنامه، ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور کاربرد روشهای آماری پارامتریک آزمون نرمال بودن انجام گرفته است. در بخش تحلیلهای دو متغیره رابطه دو به دوی متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب اتا سنجیده شده است. سپس، در تحلیل‌های چند متغیره به بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر به وسیله تحلیل مسیر از طریق رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS، پرداخته شده است. در تحلیل مسیر میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل و واسطه‌ای و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها مورد سنجش قرار گرفته است. در مرحله آخر نیز با توجه به نتایج حاصل از قسمتهای قبل، آزمون فرضیهها ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از تأیید همه فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش بود.
در فصل بعدی بر مبنای یافته‌های حاصل از فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد و در نهایت بر مبنای همین یافته‌ها پیشنهادهای پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق باید نتایج کار خود و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی و همچنین هنمودهای
کاربردی را ارائه نماید. یکی از بخش های مهم هر پژوهش قسمت نتیجه گیری و پیشنهادات آن می باشد. در حقیقت می توان از این بخش برای تبدیل نظریه ها به عمل استفاده کرد. بنابر این در فصل حاضر بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، به دنبال پاسخگویی به سوال های پژوهش خواهد بود. به علاوه نتیجهگیریهای صحیح و ارائه پیشنهادهای مناسب و سازنده یکی از مهمترین بخشهای تحقیقات علمی می باشد. در این فصل براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سؤال های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ابتدا چارچوب کلی تحقیق را مرور میکنیم و سپس با مروری مختصر بر یافتههای پژوهش، به بحث در خصوص سؤال های تحقیق میپردازیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیتهایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آ نها مواجه بوده است، مطرح خواهد شد.
۵-۲٫ مروری بر چارچوب کلی تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است. در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است که مطالبی در مورد بیان مسئله، اهمیت موضوع و خلاصهای از روش تحقیق بیان شده است. فصل دوم نیز مروری بر مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش می باشد. هم چنین در فصل سوم به طور مفصل در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری دادهها و نیز روایی و پایایی پرسشنامه بحث گردید. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها اختصاص داشت که در ابتدا توصیفی در مورد شرکت های مورد بررسی و پاسخگویان تحقیق صورت گرفت و در ادامه، تحلیلها در سه سطح تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انجام گرفت. فرضیههای پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفته و در انتهای فصل چهار در مورد آزمون فرضیههای تحقیق بحث شد و در این فصل نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود.
هدف اصلی این پژوهش بررسی برند برتعهد سازمانی در شرکتهای صد برند برتر ایران بوده است. در راستای این هدف، وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند به عنوان ابعاد اصلی برند شناسایی شدند. همچنین با مطالعه پیشینه مشخص شدکه می توان تاثیر برند برتعهد سازمانی را به صورت غیر مستقیم نیز موردبررسی
قرار داد. رضایت شغلی به عنوان متغیر واسطه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت.
بدین ترتیب برای بررسی روابط ما بین متغیرهای بیان شده، فرضیات پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.
برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
رضایت شغلی اثرمثبت و معنی داری برتعهد سازمانی دارد.
نوع صنعت اثرمثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ق.ظ ]
نمره خام

 

 

۵۹

 

۹۴/۰

 

۶۲

 

۱۷/۱

 

۶۳/۸۲

 

۲

 

 

۴۸

 

۱۶/۰-

 

۴۸

 

۱۷/۰-

 

۸۴/۴۳

 

۱

 

 

۳۸

 

۲۲/۱-

 

۳۵

 

۵۰/۱-

 

۲۱/۱۱

 

۰

 

فصل پنجم
نتیجهگیری
خلاصه فصول
این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس سنجش روابط متقابل و تهیه جدول نرم برای اندازهگیری روابط متقابل پرسنل شرکت ایرانخودرو انجام شد. در فصل نخست مسئله، پرسشها و اهمیت انجام پژوهش ذکر شد. در فصل دوم تعاریف، مبانی نظری و پژوهشهای مرتبط و همسو مرور شد. در فصل سوم روششناسی پژوهش بیان شد و پس از جمعاوری دادهها تحلیلهای آماری انجام شده در فصل چهارم گزارش گردید.
بحث و تفسیر و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی ویژگیهای روانسنجی از جمله اعتبار، روایی، و نرم مقیاس سنجش روابط متقابل در بین پرسنل شرکت ایرانخودرو انجام شد. پس از اجرای پرسشنامه بر روی ۵۰۰ نفر، این پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در مرحله بعدی برای پاسخ به این سوال که «آیا ابزار مورد پژوهش از اعتبار کافی برخوردار است؟» نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برابر ۶۷۳/۰ به دست آمد، که اعتبار خوبی را نشان داد. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این سوال که «پرسشنامه سنجش روابط متقابل از چند عامل اشباع شده است؟» از روش تحلیل مولفههای اصلی (pc) استفاده شد. با استفاده از تحلیل عاملی و به شیوه چرخش متعامد (واریماکس)، ۸ عامل استخراج شد، که این ۸ عامل ۱۹۸/۵۶% درصد کل واریانس و سهم عامل یکم با ارزش ویژه ۹۲۷/۱، ۱۷۸/۹% درصد از واریانس مشترک بین مواد پرسشنامه را تبیین کرد. قبل از اجرای تحلیل عاملی کفایت نمونهبرداری با استفاده از اندازه KMO برابر ۶۳۰/۰ و نیز رد فرض صفر مبتنی بر درست بودن ماتریس همسانی در جامعه به وسیله آزمون کرویت بارتلت، به اثبات رسید که اجرای تحلیل عاملی تبیینپذیر است. ماتریس عاملی نشان داد عامل نخست دارای بیشترین بار عاملی و سهم آن نیز از سایر عاملها بیشتر است. نتایج تحلیل عاملی مشخص کرد، این مقیاس از ۸ عامل اشباع شده است. به منظور سادهسازی عوامل استخراجی از چرخش متعامد به شیوه واریماکس استفاده شد. از یافتههای پژوهش که بر پایه طرح نمونهبرداری و از آزمونهای آماری مبتنی بر تحلیل عاملی و روش تحلیل مولفههای اصلی است نتایج ذیل حاصل شد.
عامل یکم با ۴ سوال شامل سوالهای ۱۰، ۱۱، ۲۲، ۴۶ با این عامل همبستگی قوی داشته که «کودک مطیع و سازگار[۱۶۹]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد که زمانهایی در دوران کودکی وجود دارد که مستقـل از فشـارهای «والدی» رفتـار میکردیم. در این زمـانها نه خود را با انتظارات والـدینمان سازگار میکردیم و نه علیه آنها طغیان میکردیم، بلکه به سادگی همانطور که دوست داشتیم رفتار میکردیم به این نوع رفتار در زمان بزرگسال «کودک مطیع و سازگار» گفته میشود. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)
عامل دوم با ۳ سوال شامل سوالهای ۳۰، ۳۶، ۳۸ با این عامل همبستگی قوی داشته که «بالغ عملگرا[۱۷۰]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد که بالغ عملگرا که بوسیلهی واقعیتها و اطلاعات تقویت و نیـرومند شده است و به وسیله انرژی جریـان یافته از والد و کودک درون به حرکت در میآید، به بررسـی چارههای گوناگون برای عمل کردن و تصمیمگیری دربارهی عملکرد شخصیت میپردازد. به این نوع رفتار در زمان «بالغ عملگرا» گفته میشود. (جیمز و ساوری، ۱۳۸۲)
عامل سوم با ۳ سوال شامل سوالهای ۵۳، ۵۶، ۵۸ با این عامل همبستگی قوی داشته که «والد کنترلگر و مستبد[۱۷۱]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد که گاهی اوقات که کودک بودیم، والدینم به من میگفتند چه کار کنم، آنها یا مرا کنترل نموده، یا ازمن انتقاد میکردند.هرگاه من به گونهای رفتار میکنم که تقلیدی از نقش والدینم در این زمینههاست، در بخش «والد کنترلکننده و مستبد» خود قرارداریم. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)
عامل چهارم با ۳ سوال شامل سوالهای ۲۱، ۳۷، ۴۳ با این عامل همبستگی قوی داشته که «والد حمایتگر[۱۷۲]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد زمانهای که والدینم از من مراقبت و مواظبت میکردند. مادرم ممکن بود مرا در آغوش بگیرد و پدرم موقع خواب برایم قصه بگوید. هرگاه رفتارهایی را که والدینم در زمان مراقبت از من نشان میدادند، بازنوازی کنم، در بخش «والد حمایتگر» خود هستیم. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)
عامل پنجم با ۲ سوال شامل سوالهای ۸، ۱۵ با این عامل همبستگی قوی داشته که «والد احساسی[۱۷۳]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد زمانهای که احساسات و افکار والدینم که در دوران کودکی مشاهده کردهایم از خود نشان میدهیم، در بخش «والد احساسی» خود هستیم. (جیمز و ساوری، ۱۳۸۲)
عامل ششم با ۲ سوال شامل سوالهای ۱، ۲۸ با این عامل همبستگی قوی داشته که «والد عملگرا[۱۷۴]» نام گذاری شد. که میتوان آن را اینگونه تعریف کرد زمانهای که اعمال و حرکات والد خود را که در دوران کودکی مشاهده نمودهایم در زمان حال به آنها عمل میکنیم در بخش «والد عملگرا» خود هستیم. (جیمز و ساوری، ۱۳۸۲)

 

 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ق.ظ ]
  • روسیه و ترکمنستان در بازی بزرگ انرژی آسیای مرکزی؛ از حمیدرضا عزیزی، در این کتاب، به بررسی سیاست خارجی و روابط خارجی روسیه با غرب، آسیا و نهایتا کشورهای خارج نزدیک، شامل جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی پرداخته شده است و به تغییرات صورت گرفته در عرصه‌ی سیاست خارجی این کشور پس از فروپاشی شوروی، اشاره شده است و اینکه سه گفتمان “اروآتلانتیک‌گرایی”، “اوراسیاگرایی” و “ملی‌گرایی” هریک در دوره‌هایی توانستند، جهت‌گیری سیاست‌ خارجی روسیه را شکل‌دهند و نهایتا روابط دو کشور ترکمنستان و روسیه، طی چند دوره تا سال ۲۰۱۱ بررسی می‌شود. در این کتاب، به شکل موردی بیشتر به نقش روسیه، اشاره شده است و سایر کشورهای مورد بررسی در این پژوهش را در برنمی‌گیرد.

 

  • نقش عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان؛ از حمید رضا عزیزی، این مقاله، روابط انرژی ایران و ترکمنستان تا سال ۲۰۰۹ را در بر می‌گیرد و اشاره‌ای به روابط دو کشور، بعد از اعمال تحریم‌ها بر ایران نشده است و لذا مباحث جدید تا سال ۲۰۱۴ را در برنمی‌گیرد.

 

  • روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی: روند ها و چشم اندازها؛ از مهدی سنایی، در این کتاب علاوه بر مباحث اقتصادی، مباحث فرهنگی و سیاسی ایران، با این کشورها نیز بررسی شده است و اشاره‌ی چندانی به بحث انرژی درروابط دو کشور ایران و ترکمنستان نشده است و تمرکز بیشتر بحث بر روابط اقتصادی است.

 

  • مطالعه تطبیقی رهیافت‌های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی؛ از الهه کولایی، در این مقاله به جذابیت‌های منطقه برای دو کشور چین و ژاپن در حوزه‌ی انرژی، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و رهیافت‌های امنیتی دو کشورچین و ژاپن در زمینه‌ی انرژی، در کل منطقه‌ی آسیای مرکزی، اشاره شده است و به کشور ترکمنستان، به عنوان یکی از کشورهای منطقه، اشاراتی جزئی شده است.

 

  • سیاست خارجی ترکمنستان؛[۲]از ریچارد پامفرت؛[۳]در این مقاله، نویسنده به بررسی سیاست خارجی ترکمنستان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی پرداخته و لذا مباحث مربوط به انرژی در بخش اقتصادی، بخشی از مقاله را تشکیل می‌دهد و این مباحث شامل دوره‌ی ریاست جمهوری صفرمراد نیاز‌اف و دو سال اول ریاست جمهوری بردی‌محمد‌اف می‌شود و سیاست‌های انرژی این کشور در دوره‌ی جدید بعد از فوت مراد ترکمن‌باشی را در برنمی‌گیرد.

 

 • تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ترکمنستان، در دوره‌ی بردی‌محمد‌اف؛[۴] از لوکا آنسه‌شی،[۵] این مقاله شامل دو بخش است. در بخش اول مقاله، نویسنده به بررسی سیاست خارجی ترکمنستان در دوره‌ی صفر‌مراد نیاز‌اف و ارزیابی سیاست خارجی او پرداخته است و مباحث مربوط به انرژی، بخش کمی از بحث را شامل می شود. در بخش دوم مقاله نیز، به چندجانبه‌گرایی، در دوره‌ی پس از صفرمراد نیاز‌اف و روی کارآمدن بردی‌محمد‌اف، به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور و اصلاحات انجام شده توسط او پرداخته شده است و صرفا دو سال اول ریاست جمهوری او را دربر می‌گیرد.

از آنجا که هدف این پژوهش، بررسی همکاری‌های صورت گرفته در زمینه‌ی انرژی در عرصه‌ی سیاست خارجی ترکمنستان، علاوه بر روسیه و ایران، با چندین کشور دیگر مانند چین، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکیه و اتحادیه اروپا و اهمیتی که این کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی، به واسطه‌ی منابع غنی انرژی، برای این کشورها دارد، منابع موجود کمتر به طور مستقل به تأثیرگذاری عامل انرژی بر سیاست خارجی ترکمنستان پرداخته‌اند.
۷-۱ تعاریف نظری و عملیاتی
۱-۷-۱ انرژی
انرژی، یکی از اصلی‌ترین نیازهای جوامع انسانی امروز است، که نه تنها بر بسیاری از منازعات و روابط میان دولت‌ها تأثیرگذار است، بلکه می‌توان گفت بسیاری از مناقشه‌ها و تعامل‌ها، اساسا به علت دست‌یابی به آن به وقوع می‌پیوندد. موضوع انرژی، به دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در اقتصاد جهان معاصر دارد، همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سیاست‌مداران در کشورهای مختلف بوده است. در این فرآیند، به طور تاریخی کشورهای دارای منابع انرژی و کشورهای طالب منابع انژری، هر یک به گونه‌ای بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها و تواتمندی‌های سیاست خارجی خود را صرف تولید، توزیع و تضمین امنیت انرژی ساخته‌اند.
بی‌شک در دنیای صنعتی امروز، انرژی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روابط میان کشورهاست. وجود منابع سرشار و ذخایر انرژی در برخی از کشورها و همین‌طور کمبود انرژی و نیاز شدید به آن در برخی دیگر، باعث شده است تا کشورها درباره سیاست خارجی خودشان و نیز در برقراری روابط با یکدیگر به این متغیر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.[۶] تا به امروز گونه‌های مختلفی از انرژی شناخته شده است، که با توجه به نحوه آزاد سازی و تأثیرگذاری، به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. از آن جمله می‌توان به انرژی جنبشی، انرژی گرمایی، انرژی الکتریکی، انرژی شیمیایی، انرژی پتانسیل و انرژی هسته‌ای اشاره کرد. در تحقیق حاضر منظور از انرژی سوخت‌های فسیلی است که ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی را شامل می‌شود و در اینجا نفت و گاز طبیعی کشور ترکمنستان مد نظر است.
۲-۷-۱ سیاست خارجی[۷]
سیاست خارجی، عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی، که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است. به‌طور خلاصه میتوان گفت که سیاست‌خارجی، شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است، که در صحنهی بینالمللی از سوی دولتها انجام میپذیرد. سیاست خارجی میتواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولتها باشد.[۸]
مقوله‌ی سیاست‌ خارجی، از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین مقولات در میان تمامی شاخه‌های علوم اجتماعی است، که ده‌ها و حتی صدها عامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی و تکنیکی در داخل واحد‍‌‌های سیاسی در سطوح مختلف نظام بین‌الملل در آن دخالت مجرد یا متقابل دارند. سیاست خارجی یک کشور نه تنها از عوامل خارجی، که از محیط داخلی نیز تأثیر می‌پذیرد. به عبارت دیگر سیاست خارجی را، می‌توان مجموعه‌ی اهداف و روش‌هایی دانست، که یک دولت در مقابل دول خارجی، در جهت دفاع از منافع ملی خود، دنبال می‌کند. آنچه بیش از هر چیز سیاست خارجی یک کشور را تعیین می‌کند، مفهومی است که به “منافع ملی”، معروف شده است. اهمیت منافع ملی در تعیین سیاست خارجی، به اندازه‌ای است که می‌توان آن را محور سیاست خارجی دانست.[۹]
مطالعه سیاست خارجی با مطالعه روابط خارجی، متفاوت است. روابط خارجی، عمدتا به مرور تاریخ و تحولات روابط میان دولت‌ها می‌پردازد. در حالی که در سیاست خارجی، به ریشه‌های درونی در شکل‌گیری سیاست‌ها، چرایی سیاست‌ها، دکترین‌های اجرایی سیاست‌ها و بازتاب سیاست‌های خارجی در روابط بین الملل، پرداخته می‌شود. هر کشوری بر اساس جایگاهی که در نظام بین‌المللی دارد، یا بر اساس ساختار سیاسی حاکم، یا بر اساس قانون اساسی، و یا نقش نخبگان و افراد و نیز نقش محیط اجتماعی، ممکن است سیاست خارجی متفاوتی داشته باشد و به همین دلیل مطالعه سیاست خارجی دولت‌ها نیز متفاوت است. سیاست خارجی دولت‌ها ممکن است، سرچشمه‌های درونی (محیط اجتماعی یک کشور) و یا سرچشمه‌های بیرونی(نظام بین‌الملل) داشته باشد. کشورهای ضعیف، سیاست خارجی‌شان تحت تأثیر نظام بین‌الملل شکل می‌گیرد. در حالی که کشورهای قدرتمند، سیاست خارجی‌شان را از سرچشمه‌های درونی دارند.
۳-۷-۱ منافع ملی[۱۰]
منافع ملی یک کشور، که معمولا توسط دولت تعریف می‌شود، استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت تحلیل سیاست خارجی است. در اینجا منافع ملی، حاکی از آن است که چه چیزی برای ملت در رابطه‌اش با سایر کشورها بهترین است. این نوع استفاده از اصطلاح، نه تنها بر تهدید موجود نسبت به ملت از جانب آنارشی بین‌المللی، بلکه بر قید و بند‌های خارجی از جانب پیمان‌ها، منافع و قدرت سایر کشورها و سایر عوامل خارج از کنترل ملت، نظیر جایگاه جغرافیایی و وابستگی به تجارت خارجی، بر سر راه آزادی مانور دولت تأکید می‌کند.[۱۱]
منافع ملی، مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلف، که ممکن است به مثابه هدفهای اولیه و همیشگی کشور تعریف گردد. کراسنر، منافع ملی را گزینه‌ای گریز ناپذیر محسوب می‌دارد و به کلام لرد پالمرسون، منافع ملی، معیارهای جاودانی در حوزه‌ی سیاست خارجی است. او معتقد است که، ما تعهد ابدی نداریم، بلکه منافع ملی برای ما ابدی است و وظیفه ما پیروی از آن است. دیوید سینگر نیز، می‌گوید: منفعت ملی، چشم‌انداز مهمی است که غالب ما جهان را در آن می‌بینیم، دشمنان را با آن شناخته و محکوم می‌کنیم، شهروندان‌مان را با استناد به آن تابع خود می‌سازیم، اعمالمان را به واسطه آن تأیید اخلاقی نموده و کارایی می‌بخشیم.[۱۲] منافع ملی، هر تعریفی که داشته باشد در برگیرنده نکات زیر است:

 

 
 
 
wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:44:00 ق.ظ ]