کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اسفند 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو  فیدهای XML

  

در یکی از اولین پژوهش‌های مربوط به تاثیر tDCS بر حافظه کاری که توسط پیشگامان این حوزه یعنی فرگینی[۴۳۳] و همکاران در سال ۲۰۰۵ انجام شد. یافته ها نشان داد که تحریک آندی DLPFC چپ می‌تواند افزایش عملکرد حافظه کاری را در تکلیف N3-back موجب شود. در صورتی که تحریک آندی M1 یا تحریک کاتدی ناحیه DLPFC تامین کننده این نتیجه نیست.

 

با توجه به لزوم مداخله جهت بهبود عملکرد حافظه کاری در برخی بیماری‌های عصب-شناختی مانند پارکینسون، در یک مطالعه نشان داده شد که تحریک آندی tDCS در ناحیه DLPFC چپ موجب بهبود عملکرد این بیماران در آزمون ۳N-back می­ شود و نیز تحریک قشر اولیه حرکتی به صورت آندی و نتایج گروه تحریک نما تغییر محسوسی را نشان نمی­دهد (باجیو[۴۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶) ‌در مورد بهبود عملکرد حافظه کاری در افرادی که سکته[۴۳۵] مغزی را تجربه کردند نیز نتایج مشابه موارد بالا به دست آمده است (جانگ[۴۳۶]، ۲۰۰۹).

 

در یک مطالعه نشان داده شد که tDCS عملکرد حافظه کاری را با تغیر در فعالیت فرکانس‌های مغزی مرتبط در EEG با قطبیتهای ویژه تعدیل می­ کند. مشاهده شد که افزایش عملکرد حافظه کاری و تقویت توان فرکانس تتا و آلفا بعد از تحریک آندی و در مقابل آن تحریک کاتدی که موجب کاهش توان باند فرکانسی تتا و آلفا می­ شود و بنظر می­رسد در عملکرد حافظه کاری اختلال ایجاد می­ کند رابطه داشته باشد (زائهله[۴۳۷] و همکاران، ۲۰۱۱).

 

بری­هیل و جونز[۴۳۸]، ۲۰۱۲ نشان دادند که tDCS به صورت مساوی بر حافظه کاری دیداری و کلامی اثر مثبت تقویتی دارد، اما تنها در بزرگسالان با تحصیلات بالا. در گروه با تحصیلات پائین تفاوت معنا داری در اثرگذاری تحریک بر حافظه کاری کلامی و دیداری با گروه کنترل مشاهده نشد. آن ها این پدیده را شاهدی برای تفاوت مدارهای ارتباطی قشر پیشانی به ‌عنوان راهبرد کارکردی زمانی که تکلیف حافظه کاری در این بزرگسان صورت می‌گیرد در نظر ‌گرفته‌اند.

 

اخیراًً در یک پژوهش نشان داده شده که ضمن تمرین تکلیف کلامی برای حافظه کاری وقتی تحریک آندی tDCS انجام شد علاوه بر افزایش گستره کلامی حافظه کاری، انتقال[۴۳۹] این ارتقا عملکرد به دیگر خصیصه های حافظه کاری نیز صورت گرفت که در مقایسه با گروه کنترل قابل توجه بود. این نتایج از این ایده حمایت می­ کند که ممکن است tDCS اثر یک آموزش پشتوانه­ای[۴۴۰] و جابه­جا کننده اثر مثبت حاصله از تمرین را در افرادی با اختلال در توانمندی حافظه کاری تقویت می­ کند (ریچموند[۴۴۱] و همکاران، ۲۰۱۴).

 

کنشهای اجرایی و tDCS

 

کروتی و اشلوگ[۴۴۲] (۲۰۰۹) در مطالعه ای که تاثیر tDCS را بر تفکر مشارکتی کلامی پیچیده[۴۴۳] که نیازمند طرفیت بالایی از کنشهای اجرایی قدرتمند در حل مسائله کلامی است مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه تحریک آندی DLPFC چپ با شدت جریان ۱ میلی آمپر صورت گرفت و نشان داده شد که عملکرد آزمودنی‌ها در انجام آزمون حل مسئله کلامی پیچیده که ارتباط مستقیم با توانمندی کنشهای اجرایی دارد، پس از تحریک به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. تحریک آندی ناحیه مشابه در ‌نیم‌کره راست این تاثیر را نشان نداد و همچنین نسبت به گروه تحریک نما نیز این افزایش معنی دار برآورد شد.

 

داکری[۴۴۴] و همکاران (۲۰۰۹) تاثیر تحریک آندی، کاتدی و تحریک نما با tDCS را بر کنش برنامه ریزی[۴۴۵] که یکی از کنشهای اجرایی می‌باشد با آزمون برج لندن مورد بررسی قرار دادند. یافته ­های آن ها نشان داد که هر دو تحریک کاتدی و آندی tDCS در ناحیه DLPFC چپ موجب بهبود عملکرد در انجام آزمون برج لندن می­ شود. نکته بسیار مهم اینجا است که یافته های آن ها استفاده مرحله­ ای ویژه از تحریک را برجسته ساخت. کاهش تحریک پذیری با tDCS کاتدی اثرات مفید اولیه را ایجاد می‌کند که با کاهش فعالیت عصبی مزاحم در ارتباط است و سپس بهبود در ارتباطات عصبی ویژه با افزایش تحریک پذیری حاصل از تحریک آندی در مرحله بعدی مداخله و افزایش تاثیر ارتباطات فعال در شبکه عصبی تحت تاثیر جریان به وجود می ­آید. این نتایج به دست آمده تا ۶ و ۱۲ ماه پیگیری بعدی نیز پایا بودند. این نتایج نشان داد که ترکیب ویژه ای از تحریک می‌تواند در بهبود عملکرد کنشهای اجرایی مربوط به قشر پیش پیشانی و اختلالات آن مؤثر باشد.

 

نقش کلیدی عملکرد دوپامین پیش پیشانی برای کنشهای اجرایی حاکیست که تفاوت چند ریختیهای[۴۴۶] Val158Met[447] و ژن‌های متیل ترانسفراز- او- کتکول (COMT)[448] برای پژوهش در زمینه تحریک با tDCS جذاب خواهد بود. در یک مطالعه پژوهشگران با فرض اینکه توزیع یکنواخت[۴۴۹] ژن‌های ناهمسان مجاور[۴۵۰] COMT Met مرتبط با سطح بالای دوپامین پیش­ پیشانی، و مؤثر بر تاثیر tDCS در کنشهای اجرایی سطح بالا خواهد بود، نتایج به دست آمده نشان داد که در ژن‌های ناهمسان مجاور/ COMT Met حامل تحریک آندی tDCS بر DLPFC با بدتر شدن توانایی جابجایی مجموعه[۴۵۱] مرتبط بودند که با بالاترین سطح چالش PGNG[452] مورد ارزیابی قرار گرفت. بدون توجه به وضعیت نقل و انتقال[۴۵۳] چندریختیهای COMT Val158Met تاثیر آندی tDCS بر عملکردهای اجرایی قابل تعیین نخواهد بود. در راستای مدل غیر خطی تاثیر L-dopa بر فعالیت دوپامینی[۴۵۴] سطح بالا پلاستیسیته قشر پیش­ پیشانی راهبری شده با COMT Val158Met پیش‌بینی کننده تاثیر آندی tDCS بر انعطاف پذیری شناختی است. ‌بنابرین‏ پیشنهاد می شود که ویژگی‌های ژنتیکی فردی ممکن است در تعدیل اثرات رفتاری تاثیر tDCS نقش داشته باشند. که از دیدگاه درمان و مداخله مبتنی ویژگی‌های شخصی در حیطه تحریک الکتریکی مغز حمایت می‌کند (پلوینیا[۴۵۵] و همکاران، ۲۰۱۲).

 

جمع بندی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:58:00 ق.ظ ]
در عقد بیمه اتکائی قراردادی، شرکت بیمه واگذار کننده از قبل کلیه شکل ها، دوره زمانی و شرایط بیمه اتکائی را می پذیرد. عقد بیمه اتکائی قراردادی، ارتباط قراردادی با ثبات و مستحکم تری بین شرکت بیمه اصلی و شرکت بیمه اتکایی برقرار می‌کند اغلب شرکت‌های بیمه، به نحو شدیدی به عقد بیمه اتکائی قراردادی وابسته اند، زیرا زمانی که یک شرکت بیمه با یک طبقه یا رشته ای از فعالیت بیمه ای سروکار دارد، بیمه اتکایی اختیاری کاربرد نخواهد داشت. در این روش، شرکت بیمه اتکائی هر ریسک را به صورت جداگانه و منفرد تحت بررسی قرار نمی دهد و همچنین نمی تواند از پذیرش ریسک های خاصی سرباز زند. روش عقد بیمه اتکایی قراردادی، هزینه کمتری دارد ‌و سریعتر انجام می پذیرد. گرچه شرکت بیمه اتکائی ‌بر اساس شرایط قرارداد، ناچار به پذیرش کلیه واگذاریها است، در صورتی که شزکت بیمه اصلی(واگذارنده) به برقراری یک ارتباط بلند مدت تمایل داشته باشد، احتمال بروز انتخاب نامساعد نیز کمتر می شود. در این حالت، شرکت بیمه اتکائی نتایج خوب یا بد شرکت بیمه واگذار کننده را در یک دوره زمانی طولانی تر تقبل می‌کند.[۹۲]

 

این قرارداد برای بیمه گر اتکائی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می کند که این امر به نوبه خود می‌تواند برای شرکت، مانده مثبتی را به دنبال داشته باشد.[۹۳]

 

در عقد اتکایی، بیمه گر اتکائی دنباله رو سیاست‌های حرفه ای بیمه گر واگذارنده است. ‌بر اساس مفاد قرارداد بیمه گر اتکائی تعهد مشارکت در پرداخت خساراتی است که واگذارنده به موجب بیمه نامه یا قرارداد منعقده مسئول جبران آن است بدین لحاظ می‌تواند گفت که بیمه گر اتکائی بایستی از اقبال بیمه گر واگذارنده پیروی کند.[۹۴]

 

بیمه گر اتکائی در مقابل انجام تعهدات خود سپرده تضمینی به واگذارنده می‌دهد. وثیقه مذبور معمولاً مبلغ معینی از حق بیمه های اتکائی می‌باشد (سپرده های تضمینی ممکن است مال دیگری غیر از مبلغ معینی از حق بیمه باشد مثلاً در بعضی از قراردادها ممکن است شرط شود که بیمه گر اتکائی مال دیگری مانند سهام کارخانه ها یا شرکت‌های تجاری یا اوراق و اسناد بهادار و مانند آن را به عنوان وثیقه در اختیار واگذارنده قرار دهد) که واگذارنده از حساب بیمه گر اتکائی کسر می کند و قاعده بر این است که سپرده های تضمینی در موقع فسخ قرارداد برابر سهم بیمه گر اتکائی از خسارات معوق باشد ‌بنابرین‏ در موقع فسخ قرارداد هرگاه وثیقه فوق کمتر یا بیشتر از اندوخته خسارت باشد به همان میزان تعدیل می‌گردد.[۹۵]

 

در عقد بیمه اتکائی یک طرف قرار داد یعنی واگذارنده رأساً مبادرت به پذیرفت ریسک کرده بیمه نامه صادر می کند سپس قسمتی از ریسکهایی را که بیمه کرده طبق قرارداد به بیمه گران اتکائی واگذار می­ کند. مثلاً هرگاه واگذارنده «الف» ده درصد از کلیه معاملات بیمه آتش سوزی خود را بحساب بیمه گر اتکائی «ب» منظور نماید، بیمه گر اتکائی «ب» بدون اینکه در صدور بیمه نامه ها دخالت کرده باشد در کلیه آن ها نسبت به ده درصد شزکت خواهد داشت ‌بنابرین‏ بیمه گر اتکائی حق دارد از عملیات واگذارنده اطلاع داشته و مطمئن شود که واگذارنده تعهدات خود را تماماً انجام داده و موردی را بی جهت از قلم نینداخته یا ریسکهائی را که مشمول قرارداد واقع نمی شود بحساب اتکائی منظور نکرده است. علاوه بر آن، بیمه گر اتکائی احتیاج به اطلاعات دیگری نیز دارد که حایز اهمیت می‌باشند مثلاً باید بداند تاریخ شروع و خاتمه هر بیمه نامه چه موقع است یا نرخ‌های مختلفی که مأخذ محاسبه حق بیمه قرار گرفته اند چه میزان بوده و از هر ریسک واگذارنده چه مقدار را به حساب خود منظور کرده و چه مقدار را اتکائی ‌کرده‌است و نیز در موقع وقوع خسارت اطلاعاتی از قبیل محل وقوع خسارت، میزان آن، سهم واگذارنده، سهم بیمه گر اتکائی و غیره برای بیمه گر اتکائی ضروریست. برای این منظور در قرارداد اتکائی پیش‌بینی می شود که واگذارنده سیاهه ای با اسم حاوی اطلاعات مختلف راجع به عملیات بیمه ای مشمول اتکائی باشد تنظیم کرده و به فاصله های معینی برای بیمه گر اتکائی ارسال دارد.[۹۶]

 

بیمه گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار بوده و می‌تواند بیمه نامه را با انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کرده و خسارت‌های مربوط را نیز بپردازد.[۹۷]

 

تصمیم گیری ‌در مورد ریسکهایی که در چارچوب عقد بیمه اتکائی، قرارداد با واگذارنده است و او برای ارزیابی و تصمیم گیری آنان عمل دارد این اقدامات باید رسماً توسط مقامات مسئول شرکت صورت بگیرند و باید مشخص شود که به موجب بیمه نامه، بیمه گر مسئول جبران خسارت بوده و به تبع واگذارنده بیمه گر اتکائی نیز مسئول است مگر اینکه ثابت شود واگذارنده برخلاف مقررات و مفاد قرارداد، منافع بیمه­گر اتکائی را نادیده گرفته است.[۹۸]

 

بیمه گر مستقیم (واگذارنده) در مقابل آن قسمت از ریسکهایی که به بیمه گر اتکائی واگذار می‌کند موظف است مقداری از حق بیمه دریافتی را نیز به او بپردازد. این مبلغ را حق بیمه اتکائی می‌گویند ‌بنابرین‏ وجود بیمه اتکایی و تعهدات متقابل بیمه گر اتکائی بستگی به دریافت این مبلغ دارد. حق بیمه ای که واگذارنده به حساب بیمه گر اتکائی منظور می‌کند با توجه به انواع مختلف قراردادهای اتکایی متفاوت می‌باشد. در بعضی از انواع قراردادها مانند قراردادهای مازاد حساب حق بیمه اتکائی درصد معینی از مجموع حق بیمه های واگذارنده می‌باشد. مثلاً هرگاه مجموع حق بیمه های یکسال آتش سوزی واگذارنده دویست میلیون ریال بوده و سهم اتکائی چهار درصد باشد در این صورت حق بیمه اتکائی هشت میلیون ریال خواهد شد.[۹۹]

 

در قرارداد یا پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می شود که مبلغ ثابتی از اتکایی، رشته ای خاصی را به بیمه گر اتکائی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه گر اتکائی مجبور است که آن را بپذیرد. اگر رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکائی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد سرمایه می­گویند و اگر ‌بر اساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق می­گردد که به تفصیل بررسی خواهد شد.[۱۰۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 09:06:00 ب.ظ ]
-physical impossibity ↑

 

  1. – frustration of purpose ↑

 

  1. – commercial impracticability ↑

 

  1. – Deccrcq .P J M supra note, p216 ↑

 

  1. -physical impossibility ↑

 

  1. – Nicholas ,Barry, Force Majeyre and Frustratuion, The American Journal of Comprative Law, vol 27, 1979 P 236 ↑

 

  1. – آدام فورت،فورس ماژور در قراردادهای تجاری ، ترجمه حسین میر محمد صادقی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۰، ص ۳۴۱ ↑

 

  1. – آدام فورت.، همان، ص ۳۴۹ ↑

 

  1. – همان، ص ۳۴۰ ↑

 

  1. – Biritish Movietonews Ltd. V,London & District Cinemas Ltd -1991 ↑

 

  1. – همان، ص ۳۵۰ ↑

 

  1. -همان، ص ۳۶۱-۳۶۲ ↑

 

  1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص ۱۱۷ ↑

 

  1. کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – شرکت سهامی انتشار – چاپ پنجم – ۱۳۸۰ – ص۱۴۵ ↑

 

  1. کاتوزیان ناصر – فلسفه علم حقوق – جلد اول – نشر بهنشر – چاپ دوم – بهمن ۵۹-ص۳۶ ↑

 

  1. oral contracts ↑

 

  1. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول، جلد ۲، صفحه ۳۶۷ ↑

 

   1. – عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که خواست آن‌را بر‌هم بزند. (م ۱۸۶ ق.م) ↑

 

  1. مدنی، سید جلال الدین؛ همان، صفحه ۳۶۶ ↑

 

  1. ق. م : قانون مدنی ↑

 

  1. مقصود از اقاله این است که طرفین با توافق یکدیگر قرارداد را بر‌هم بزنند. (م ۲۸۳ ق.م) ↑

 

  1. فسخ، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به منظور بر‌هم زدن قرارداد به کار می‌رود ↑

 

  1. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۳،چاپ سوم جلد ۲، صفحه ۲۵۶ ↑

 

  1. سوره مائده، آیه ۱ ↑

 

  1. شهیدی، مهدی؛ همان ، صفحه ۲۵۷ ↑

 

  1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،۱۳۳۷، جلد ۱ ↑

 

  1. شهیدی، مهدی؛ همان، صفحه ۲۵۹ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق،تهران،انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، چاپ ۴۳،صفحه۲۹۵ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۵۷ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۷۹ ↑

 

  1. صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴،چاپ سوم، جلد ۲، صفحه ۱۵۸ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر؛ همان، صفحه ۲۸۸ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر؛ همان، صفحه ۲۸۸ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۵۸ ↑

 

  1. کاتوزیان، ناصر،همان؛ صفحه ۲۸۳ و ۲۸۴ ↑

 

 

  1. ۲صفایی، سید حسین؛ همان، صفحه۱۵۷ ↑

 

  1. ۳مدنی، سید جلال الدین؛ پیشین، صفحه۳۶۹ ↑

 

  1. ۴عقدتملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج وبه ملکیت دیگری در می‌آید. ↑

 

   1. عقدعهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قراردادوحقی دینی برای طرف دیگربوجود می‌آورد. ↑

 

  1. عقد معوض آن است که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیر معوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.( همان؛ صفحه ۳۵ ↑

 

  1. مدنی، سید جلال الدین ، ص۳۶۹ ↑

 

  1. بهرامی احمدی، حمید ، صفحه ۱۲۲ ↑

 

  1. بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم.(م ۳۳۸ ق.م ↑

 

  1. بهرامی احمدی، حمید ، صفحه۱۲۲ ↑

 

  1. صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۵۸ ↑

 

  1. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق، ص۷۵۱، ش۶۰۴۹ ↑

 

  1. جواد، افتخاری، کلیات عقود و تعهدات، ص۲۹۵،ش۴۳۰ ↑

 

  1. جواد، افتخاری، کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص ۲۹۶،ش ۴۳۲ ↑

 

  1. ناصر ،کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده ۲۶۶ ،ص ۲۴۱ ↑

 

  1. حسین ، صفا یی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، ص۲۴۴ ↑

 

  1. جواد،افتخاری ، کلیات عقود وحقوق تعهدات،ص۳۰۱، ش ۴۳۹ ↑

 

  1. جواد ،افتخاری ،کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص۳۰۳، ش۴۴۱ ↑

 

  1. مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، ص ۱۱۸ ، ش ۶۸ ↑

 

  1. مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، ص ۱۱۸ ، ش ۶۸ ↑

 

  1. حسین ، صفایی ، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد دوم ، ص۱۲۲ ↑

 

  1. کاتبی حسن – حقوق تجارت – انتشارات گنج دانش چاپ ۱۳۷۹– ص۲۶۸ ↑

 

  1. امامی سید حسن – حقوق مدنی – جلد اول – ص۱۵۸ ↑

 

  1. دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قرارداد ها – جلد اول – شماره ۱۳۹ ↑

 

  1. حسینی محمد – مقاله وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی – مجله شرقی – شماره ۹- زمستان ۷۶ – ص۴۱ ↑

 

  1. INCOTERMS = INTERNATION CAMMERICIAL TERMS ↑

 

  1. REGLES ETUSANCES RELATIVES AND CREDITS DOCUMENTARIS ↑

 

  1. مراجعه شود به کتاب LAW OF COTRACT نوشته M.P.FURMSTON مؤسسه‌ Buutlerworth LTDچاپ ۱۹۸۱ – صفحه ۱۰۷ ↑

 

  1. Barons Education series, vol 2001, Dictionary, Flegaltevms, vol 1993 ↑

 

  1. – Non Performance 1997 ↑

 

  1. – Perillo joseph M, supra, p15 ↑

 

  1. – perillo joseph M, supra note, p22 ↑

 

  1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، پائیز ۱۳۷۹ ↑

 

  1. ۱٫Prillo Joseph M . Supranote .P22 , 23 ↑

 

  1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۰۴ ↑

 

  1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۰۹ ↑

 

  1. – perillo mJoseph M , supra note 1997 ,p 25 ↑

 

  1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۱۳ ↑

 

  1. – Uniform Commercial code ↑

 

  1. – ۲-۶۱۵٫ Excuse by Failure of presupposed Conditions. ↑

 

  1. -Lewis Harold Alexander Allocating risk in take –or-pay contracts Are force majeure and commercial impracticability the same defence?. Southwestem law journal 1988-1989.vol 42.p 1054, declercq,P.J.M, supranote, p 218. ↑

 

  1. – Basic Assumption ↑

 

  1. – Lewis, Harold Alexander, supra note, p1058 ↑

 

  1. – Unforseeable ↑

 

  1. -Unforseen ↑

 

  1. – صفائی، سیدحسین، مجله دفتر خدمات حقوقی، شماره۳، ص ۱۲۱-۱۲۲ ↑

 

  1. -Conternplation ↑

 

  1. – Declercp, P.J.M, supra note1997 , P 222 ↑

 

  1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۲۰۲ ↑

 

  1. – Restatment of Conteractc ↑

 

  1. – آدام،فورت. همان، ص ۳۵۱ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:46:00 ب.ظ ]
.۰۰۰۰

 

 

 

درجه ی آزادی

 

۲۰۰

 

۲۰۰

 

۲۰۰

 

۲۰۰

 

۲۰۰

 

نتایج به دست آمده در جدول ۴-۷ رابطه ی بین ویژگی شخصیتی را با تاب آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد و نتایج به صورت زیر گزارش شدهاند:
رابطهی بین تاب آوری و روان آزردگی منفی می باشد. یعنی با افزایش روان آزردگی میزان تاب آوری کاهش می یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار می باشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۴۳ – سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۰۰۰ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم می باشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطه ی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین تاب آوری و برون گرایی مثبت می باشد. یعنی با افزایش برون گرایی، میزان
تاب آوری افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۴۰۷ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۰۰ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم میباشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطه ی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین تاب آوری و گشودگی مثبت میباشد.یعنی با افزایش گشودگی ، میزان تاب آوری افزایش مییابد؛ اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۱۱۲ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۱۱۴ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم می باشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر تایید نمیشود.
رابطهی بین تاب آوری و توافق مثبت میباشد. یعنی با افزایش توافق ، میزان تاب آوری افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۲۳۰ سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۰۰۱ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم می باشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین تاب آوری و با وجدان بودن مثبت می باشد. یعنی با افزایش با وجدان بودن، میزان تاب آوری افزایش می یابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار می باشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۴۸۵ سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۰۰۰ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم
میباشد. بنابراین فرضیه ی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
فرضیه دوم) بین شیوه های فرزند پروری (مقتدرانه، مستبدانه، سهلگیر) با تاب آوری در دوره ی نوجوانی ارتباط وجود دارد.
جدول۴-۸) جدول ضریب همبستگی بین شیوههای فرزند پروری با تاب آوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ها   شیوههای
فرزند پروری
   
  شاخص های آماری شیوه فرزندپروری مقتدرانه شیوه فرزندپروری مستبدانه شیوه فرزندپروری سهل گیر
 
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-09-21] [ 02:54:00 ق.ظ ]
۲۰۰

 

نتایج به دست آمده در جدول ۴-۹ رابطهی بین شیوههای فرزندپروری را با ویژگیهای شخصیت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد و نتایج در زیر گزارش شدهاند.
هیچ ارتباط مثبت یا منفی بین روان آزردگی و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه وجود ندارد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص برون گرایی و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوه فرزندپروری مقتدرانه، میزان برون گرایی افزایش مییابد. اما میزان این رابطهی از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی۰٫۰۷۸ سطح معناداری مشاهده
شدهی ۰٫۲۷ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم می باشد.
رابطهی بین گشودگی و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مقتدرانه، میزان گشودگی افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی ۰٫۱۸۴ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۰۹ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم میباشد. بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص توافق و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت
میباشد. یعنی با شیوه فرزندپروری مقتدرانه، میزان توافق افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی۰٫۰۸۱ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۲۵ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص با وجدان بودن و شیوهی فرزندپروری مقتدرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مقتدرانه، میزان با وجدان بودن افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی۰٫۰۲۱ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۷۷ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص روان آزردگی و شیوهی فرزند پروری مستبدانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوه فرزند پروری مستبدانه، میزان روان آزردگی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۰۱۰سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۹۸۵ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیتی در شاخص برون گرایی و شیوهی فرزندپروری مستبدانه مثبت می باشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مستبدانه، میزان برون گرایی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۸۹۰سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۲۰۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیتی در شاخص گشودگی و شیوهی فرزندپروری مستبدانه منفی میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مستبدانه، میزان گشودگی افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی .۱۸**۰ – سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۰۹ کوچکتر از ۰٫۰۱ صدم میباشد.بنابراین فرضیهی محقق مبنی بر معناداری رابطهی بین دو متغیر با میزان اطمینان ۰٫۹۹ صدم و میزان احتمال خطای ۰٫۰۱ صدم تایید میگردد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص توافق و شیوهی فرزندپروری مستبدانه منفی
میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری مستبدانه، میزان توافق افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۰۹۰-سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۸۹۵ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و شیوه فرزند پروری مستبدانه مثبت می باشد.یعنی با شیوه فرزند پروری مستبدانه ، میزان با وجدان بودن افزایش می یابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمی باشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۱۱۶۰ سطح معناداری مشاهده شده ی ۰٫۲ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم می باشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص روان آزردگی و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان روان آزردگی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ چون در میزان ضریب همبستگی.۰۹۸۰ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۱۸۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص برون گرایی و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان برون گرایی افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۰۶۷۰ سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۸۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص گشودگی و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوه فرزندپروری سهلگیرانه، میزان گشودگی افزایش مییابد. همچنین میزان این رابطه از نظر آماری معنادار میباشد. چون در میزان ضریب همبستگی .۱۴۳*۰سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۴۳ کوچکتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص توافق و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه منفی
میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان توافق کاهش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۱۳۱۰- سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۰۶۴ بز

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

رگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد
رابطهی بین ویژگی شخصیت در شاخص با وجدان بودن و شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه مثبت میباشد؛ یعنی با شیوهی فرزندپروری سهلگیرانه، میزان با وجدان بودن افزایش مییابد. اما میزان این رابطه از نظر آماری معنادار نمیباشد. چون در میزان ضریب همبستگی.۰۶۱۰- سطح معناداری مشاهده شدهی ۰٫۳۹ بزرگتر از ۰٫۰۵ صدم میباشد.
۴-۳-۲ سوال پژوهش
سهم شیوههای فرزندپروری و ویژگیهای شخصیت در پیشبینی تاب آوری نوجوانان چقدر است؟
به منظور پاسخگویی به این سوال، از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. علاوه بر آن از ضریب رگرسیون چند متغییره به منظور تعیین معنی دار بودن ارتباط بین متغییرهای پیش بین (شیوههای فرزندپروری و ویژگی های شخصیت) با متغییر ملاک (تاب آوری) استفاده شد.
جدول ۴-۱۰) جدول ضرایب همبستگی شیوه های فرزندپروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره ی نوجوانی با استفاده از روش اینتر (Enter)

 

 

 

 

 

 
 
 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:54:00 ق.ظ ]